Gongjin's Campaign Memorials
Advertisement
Gongjin's Campaign Memorials

The History of Jin (Jìn shū 晉書), also known as the Book of Jin[n 1] is one of the official Chinese historical works. It covers the history of Jin dynasty from 265 to 420, which written by a number of officials commissioned by the court of Tang dynasty, with the lead editor being the Prime Minister Fang Xuanling, drawing mostly from the official documents left from the earlier archives.

About[]

The History of Jin is the official Dynastic History (zhengshi 正史) of the Jin dynasty. Although compilations of the Western Jin period 265–316 were already finished at the time of the Eastern Jin period 317–420, it wasn't until the year 648 (during the Tang dynasty), that the History of Jin was finally finished.

The early Tang dynasty archives had 18 different histories of the Jin dynasty in its collection. Because none of these, except Zang Rongxu's History of Jin, covered, or barely covered, the Eastern Jin period, Emperor Taizong of Tang decreed the compilation of an official dynastic history of the Jin dynasty. A rather large compilation team was assembled, with Fang Xuanling at the head of it, along with Chu Suiliang 褚遂良.

When the History of Jin was finished, it eclipsed other previously written histories. Most of these survive only in fragments, such as through the citations by Pei Songzhi to Records of the Three Kingdoms.

Read online (Chinese)[]

帝紀 Annals[]

Chaptertitle Subject Translation/Notes
卷001 帝紀第一 宣帝 Emperor Xuan (Sima Yi)
卷002 帝紀第二 景帝 文帝 Emperor Jing (Sima Shi), Emperor Wen (Sima Zhao)
卷003 帝紀第三 武帝 Emperor Wu (Sima Yan)
卷004 帝紀第四 惠帝 Emperor Hui (Sima Zhong)
卷005 帝紀第五 懷帝 愍帝 Emperor Huai (Sima Chi), Emperor Min (Sima Ye)
卷006 帝紀第六 元帝 明帝 Emperor Yuan (Sima Rui 司馬睿), Emperor Ming (Sima Shao 司馬紹)
卷007 帝紀第七 成帝 康帝 Emperor Cheng (Sima Yan 司馬衍), Emperor Kang (Sima Yue 司馬岳)
卷008 帝紀第八 穆帝 哀帝 海西公 Emperor Mu (Sima Dan 司馬聃), Emperor Ai (Sima Pi 司馬丕), Emperor Fei (Sima Yi 司馬奕)
卷009 帝紀第九 簡文帝 孝武帝 Emperor Jianwen (Sima Yu 司馬昱), Emperor Xiaowu (Sima Yao 司馬曜)
卷010 帝紀第十 安帝 恭帝 Emperor An (Sima Dezong 司馬德宗), Emperor Gong (Sima Dewen 司馬德文)

志 Treatises[]

Chaptertitle Subject Translation/Notes
卷011 志第一 天文上 Heavens [the former part]
卷012 志第二 天文中 Heavens [the middle part]
卷013 志第三 天文下 Heavens [the latter part]
卷014 志第四 地理上 Geography [former part]
卷015 志第五 地理下 Geography [latter part]
卷016 志第六 律曆上 Pitchpipes and the Calendar [former part]
卷017 志第七 律曆中 Pitchpipes and the Calendar [middle part]
卷018 志第八 律曆上 Pitchpipes and the Calendar [latter part]
卷019 志第九 禮上 Ceremonies [former part]
卷020 志第十 禮中 Ceremonies [middle part]
卷021 志第十一 禮下 Ceremonies [latter part]
卷022 志第十二 樂上 Ritual Music [former part]
卷023 志第十三 樂下 Ritual Music [latter part]
卷024 志第十四 職官 Bureaucracy
卷025 志第十五 輿服 Carriages and Robes
卷026 志第十六 食貨 Food and commodities
卷027 志第十七 五行上 Five Powers [former part]
卷028 志第十八 五行中 Five Powers [middle part]
卷029 志第十九 五行下 Five Powers [latter part]
卷030 志第二十 刑法 Penal law

列傳 Collected Biographies[]

Chaptertitle Subject Translation/Notes
卷031 列傳第一 后妃上 empresses and consorts [former part]
卷032 列傳第二 后妃下 empresses and consorts [latter part]
卷033 列傳第三 王祥 鄭沖 何​​曾 石苞 Wang Xiang, Zheng Chong, He Ceng, Shi Bao
卷034 列傳第四 羊祜 (杜預) Yang Hu, (Du Yu)
卷035 列傳第五 陳騫 裴秀 Chen Qian, Pei Xiu
卷036 列傳第六 衛瓘 張華 Wei Guan, Zhang Hua
卷037 列傳第七 宗室 Imperial house
卷038 列傳第八 宣五王 文六王 The five sons of [Emperor] Xuan, The six sons of [Emperor] Wen
卷039 列傳第九 王沈 荀顗 荀勖 馮紞 Wang Chen, Xun Yi, Xun Xu, Feng Dan
卷040 列傳第十 賈充 (孫謐, 充弟混, 族子模) 郭彰 楊駿 (楊珧 楊濟) Jia Chong (Jia Mi, Jia Hun, Jia Mo) Guo Zhang, Yang Jun (Yang Yao, Yang Ji)
卷041 列傳第十一 魏舒 李憙 劉寔 高光 Wei Shu, Li Xi, Liu Shi, Gao Guang
卷042 列傳第十二 王渾 (王濟) 王濬 唐彬 Wang Hun (Wang Ji), Wang Jun, Tan Bin
卷043 列傳第十三 山濤 (山簡 山遐) 王戎 (王衍, 王玄, 王澄) 郭舒 樂廣 Shan Tao (Shan Jian, Shan Xia), Wang Rong (Wang Yan, Wang Xuan, Wang Cheng), Guo Shu, Le Guang
卷044 列傳第十四 鄭袤 李胤 盧欽 華表 石鑒 溫羨 Zheng Mao (Zheng Mo , Zheng Qiu), Li Ying, Lu Qin (Lu Fu, Lu Ting, Lu Zhi, Lu Chen), Hua Biao (Hua Yi, Hua Heng, Hua Jiao), Shi Jian, Wen Xian
卷045 列傳第十五 劉毅 程衛 和嶠 武陔 任愷 崔洪 郭奕 侯史光 何攀 Liu Yi (Liu Dun, Cheng Wei), He Jiao, Wu Hai (Wu Mao), Ren Kai (Ren Han), Cui Hong, Guo Yi, Hou Shiguang, He Pan
卷046 列傳第十六 劉頌 李重 Liu Song, Li Zhong
卷047 列傳第十七 傅玄 Fu Xuan (Fu Xian, Fu Fu, Fu Zhi, Fu Xuan, Fu Chang)
卷048 列傳第十八 向雄 段灼 閻纘 Xiang Xiong, Duan Zhuo, Yan Zan (Yan Heng)
卷049 列傳第十九 阮籍 嵇康 向秀 劉伶 謝鯤 胡毋輔之 畢卓 王尼 羊曼 光逸 Ruan Ji (Ruan Xian, Ruan Zhan, Ruan Fu, Ruan You, Ruan Fang, Ruan Yu), Kang Ji, Xiang Xiu, Liu Ling, Xie Kun, Humu Fuzhi (Humu Qianzhi), Bi Zhuo, Wang Ni, Yang Man (Yang Dan), Guang Yi
卷050 列傳第二十 曹志 庾峻 郭象 庾純 秦秀 Cao Zhi, Yu Jun (Yu Min, Yu Ai), Guo Xiang, Yu Chun (Yu Fu), Qiu Xiu
卷051 列傳第二十一 皇甫謐 摯虞 束皙 王接 Huangfu Mi (Huangfu Fanghui), Zhi Yu, Shu Xi, Wang Jie
卷052 列傳第二十二 郤詵 阮種 華譚 袁甫 Xi Xian, Ruan Zhong, Hua Tan (Yuan Fu)
卷053 列傳第二十三 愍懷太子 Prince Minhuai (Bin, Zang, Shang)
卷054 列傳第二十四 陸機 陸雲 Lu Ji (Lu Cheng), Lu Yun (Lu Dan, Lu Xi)
卷055 列傳第二十五 夏侯湛 潘岳 張載 Xiahou Zhan (Xiahou Chun, Xiahou Cheng), Pan Yue (Pan Ni), Zhang Zai (Zhang Xie, Zhang Kang)
卷056 列傳第二十六 江統 (江虨 江惇) 孫楚 (孫統 孫綽) Jiang Tong (Jiang Bin, Jiang Dun), Sun Chu (Sun Tong, Sun Chuo)
卷057 列傳第二十七 羅憲 (羅尚) 滕修 馬隆 (馬咸) 胡奮 (胡烈) 陶璜 吾彥 張光 趙誘 Luo Xian (Luo Shang), Teng You, Ma Long (Ma Xian), Hu Fen (Hu Lie), Tao Huang, Wu Yan, Zhang Guang, Zhao You
卷058 列傳第二十八 周處 (周玘 周勰 周札 周莚) 周訪 (周撫 周楚 周瓊 周虓 周光 周仲孫) Zhou Chu (Zhou Qi, Zhou Xie, Zhou Zha, Zhou Yan), Zhou Fang (Zhou Fu, Zhou Chu, Zhou Qiong, Zhou Hu, Zhou Guang, Zhou Zhongsun)
卷059 列傳第二十九 汝南文成王亮 (粹 矩 祐 羕 宗 熙) 楚隱王瑋 趙王倫 齊王冏 (鄭方) 長沙王乂 成都王穎 河間王顒 東海孝獻王越 Sima Liang, Prince of Runan (Sima Cui, Sima Qu, Sima You, Sima Yang, Sima Zong, Sima Xi), Sima Wei, Prince of Chu, Sima Lun, Prince of Zhao, Sima Jiong, Prince of Qi (Zheng Fang), Sima Yi, Prince of Changsha, Sima Ying, Prince of Chengdu, Sima Yong, Prince of Hexian, Sima Yue, Prince of Donghai
卷060 列傳第三十 解系 孫旂 孟觀 牽秀 繆播 皇甫重 張輔 李含 張方 閻鼎 索靖 賈疋 Jie Xi (Jie Jie, Jie Yu), Sun Qi, Meng Guan, Qian Xiu, Liao Bo (Liao Ying), Huangfu Zhong, Zhang Fu, Li Han, Zhang Fang, Yan Ding, Suo Jing (Suo Lin), Jia Xu
卷061 列傳第三十一 周浚 成公簡 苟晞 華軼 劉喬 Zhou Jun (Zhou Song, Zhou Mo, Zhou Fu), Chenggong Jian, Gou Xi, Hua Yi, Liu Qiao (Liu Dan, Liu Liu)
卷062 列傳第三十二 劉琨 祖逖 Liu Kun (Liu Qun, Liu Yu, Liu Yan), Zu Di (Zu Na)
卷063 列傳第三十三 邵續 李矩 段匹磾 魏浚 Shao Xu, Li Qu, Duan Pidi, Wei Jun (Wei Gai), Guo Mo
卷064 列傳第三十四 武十三王 元四王 簡文三子 Thirteen Princes of [Emperor] Wu, Four Princes of [Emperor] Yuan, Three sons of [Emperor] Jianwen
卷065 列傳第三十五 王導 Wang Dao (Wang Yue, Wang Tian, Wang Qia, Wang Xun, Wang Min, Wang Xie, Wang Mi, Wang Shao, Wang Hui, Wang Qin)
卷066 列傳第三十六 劉弘 陶侃 Liu Hong, Tao Kan (Tao Hong, Tao Zhan, Tao Xia, Tao Qi, Tao Qi, Tao Bin, Tao Cheng, Tao Fan, Tao Dai, Tao Zhen, Tao Yu)
卷067 列傳第三十七 溫嶠 郗鑒 Wen Jiao, Xi Jian (Xi Yin, Xi Chao, Xi Tan, Xi Hui, Xi Long)
卷068 列傳第三十八 顧榮 紀瞻 賀循 楊方 薛兼 Gu Rong, Ji Zhan, He Xun (Yang Fang), Xue Jian
卷069 列傳第三十九 劉隗 刁協 戴若思 周顗 Liu Wei (Liu Bo, Liu Na, Liu Chou), Diao Xie (Diao Yi, Diao Kui), Dai Ruosi (Dai Miao), Zhou Yi (Zhou Min)
卷070 列傳第四十 應詹 甘卓 鄧騫 卞壼 Ying Zhan, Gan Zhuo (Deng Jian), Bian Hu (Bian Dun), Liu Chao, Zhong Ya
卷071 列傳第四十一 孫惠 熊遠 王鑒 陳頵 高崧 Sun Hui, Xiong Yuan, Wang Jian, Chen Jun, Gao Song
卷072 列傳第四十二 郭璞 葛洪 Guo Pu, Ge Hong
卷073 列傳第四十三 庾亮 Yu Liang (Yu Bin, Yu Xi, Yu He, Yu Yi, Yu Tong, Yu Bing, Yu Xi, Yu Tiao, Yu Ji)
卷074 列傳第四十四 桓彝 Huan Yi (Huan Yun, Huan Huo, Huan Shimin, Hun Chen, Huan Shixiu, Huan Shimin, Huan Shisheng, Huan Shisui, Huan Shikang, Huan Bi, Huan Chong, Huan Si, Huan Ying, Huan Qian, Huan You, Xu Ning)
卷075 列傳第四十五 王湛 荀崧 范汪 劉惔 Wang Zhan (Wang Cheng, Wang Shu, Wang Tanzhi, Wang Zhi, Wang Kaiyu, Wang Guobao, Wang Chen, Wang Sui, Wang Jiao, Yuan Yuezhi, Zu Taizhi), Xun Song (Xun Rui, Xun Xian), Fan Wang (Fan Ning, Fan Shu, Fan Qi), Liu Tan, Zhang Ping, Han Bo
卷076 列傳第四十六 王舒 王廙 虞潭 顧眾 張闓 Wang Shu (Wang Yunzhi), Wan Yi (Wang Bin, Wang Biaozhi, Wang Suo), Yu Tan (Yu Xiaofu, Yu Fei), Gu Zhong, Zhang Kai
卷077 列傳第四十七 陸曄 何充 褚翜 蔡謨 諸葛恢 殷浩 Lu Ye (Lu Wan, Lu Na), He Chong, Chu Se, Cai Mo (Cai Ke), Zhuge Hui, Yin Hao (Gu Yuezhi, Cai Yi)
卷078 列傳第四十八 孔愉 丁潭 張茂 陶回 Kong Yu (Kong Wang, Kong Anguo, Kong Zhi, Kong Tan, Kong Yan, Kong Qun, Kong Chen), Ding Tan (Zhang Mao), Tao Hui
卷079 列傳第四十九 謝尚 謝安 (謝琰 謝混 謝奕 謝玄 謝萬 謝朗 謝重 謝絢 謝石 謝邈) Xie Shang, Xie An (Xie Yan, Xie Hun, Xie Yi, Xie Xuan, Xie Wan, Xie Lang, Xie Zhong, Xie Xun, Xie Shi, Xie Miao)
卷080 列傳第五十 王羲之 (王玄之 王凝之 王徽之 王楨之 王操之 王獻之) 許邁 Wang Xizhi (Wang Xuanzhi, Wang Ningzhi, Wang Huizhi, Wang Zhenzhi, Wang Caozi, Wang Xianzhi), Xu Mai
卷081 列傳第五十一 王遜 蔡豹 羊鑒 劉胤 桓宣 硃伺 毛寶 劉遐 鄧岳 朱序 Wang Xun, Cai Bao, Yang Jian, Liu Ying, Huan Xuan (Huan Yi), Zhu Si, Mao Bao (Mao Muzhi, Mao Qu, Mao Anzhi, Mao Dezu), Liu Xia, Deng Yu (Deng Xia, Deng Yi), Zhu Xu
卷082 列傳第五十二 陳壽 王長文 虞溥 司馬彪 王隱 虞預 孫盛 干寶 鄧粲 謝沉 習鑿齒 徐廣 Chen Shou, Wang Changwen, Yu Pu, Sima Biao, Wang Yin, Yu Yu, Sun Sheng, Gan Bao, Deng Can, Xie Chen, Xi Zuochi, Xu Guang
卷083 列傳第五十三 顧和 袁瑰 江逌 車胤 殷顗 王雅 Gu He, (Gu Chun), Yuan Gui, (Yuan Qiao, Yuan Shansong, Yuan Qiu, Yuan Zhun, Yuan Dan, Yuan Zhi, Yuan Zhan, Yuan Bao), Jiang You, (Jiang Guan, Jiang Ji), Che Ying, Yin Kai, Wang Ya, (Wang Zhunzhi, Wang Xiezhi)
卷084 列傳第五十四 王恭 庾楷 劉牢之 殷仲堪 楊佺期 Wan Gong, Yu Kai, Liu Laozhi, (Liu Jingxuan), Yin Zhongkan, (Yin Jianzhi), Yang Quanqi, (Yang Zijing)
卷085 列傳第五十五 劉毅 諸葛長民 何無忌 檀憑之 魏詠之 Liu Yi, (Liu Mai), Zhuge Changmin, He Wuji, Tan Pingzhi, Wei Yongzhi
卷086 列傳第五十六 張軌 Zhang Gui (Zhang Shi, Zhang Mao, Zhang Jun, Zhang Chonghua, Zhang Yaoling, Zhang Zuo, Zhang Jing, Zhang Tianxi)
卷087 列傳第五十七 涼武昭王李玄盛 Li Xuansheng, Prince Wuzhao of Liang
卷088 列傳第五十八 孝友 Filial companions
卷089 列傳第五十九 忠義 The loyal and righteous
卷090 列傳第六十 良吏 Celebrated officials
卷091 列傳第六十一 儒林 Confucian scholars
卷092 列傳第六十二 文苑 Literary men
卷093 列傳第六十三 外戚 Relatives of empresses and consorts
卷094 列傳第六十四 隱逸 Hermits
卷095 列傳第六十五 藝術 Magicians and diviners
卷096 列傳第六十六 列女 Examplary women
卷097 列傳第六十七 六夷 Four barbarian tribes
卷098 列傳第六十八 王敦 桓溫 Wang Dun, Huan Wen
卷099 列傳第六十九 桓玄 卞范之 殷仲文 Huan Xuan, Bian Fanzhi, Yin Zhongwen
卷100 列傳第七十 王彌 張昌 陳敏 王如 杜曾 杜弢 王機 祖約 蘇峻 孫恩 盧循 譙縱 Wang Mi, Zhang Chang, Chen Min, Wang Ru, Du Ceng, Du Tao, Wang Ji (Wang Qu), Zu Yue, Su Jun, Sun En, Lu Xun, Qiao Zong

載記 Chronological Records[]

Chaptertitle Subject Translation/Notes
卷101 載記第一 劉元海 Liu Yuanhai
卷102 載記第二 劉聰 Liu Cong
卷103 載記第三 劉曜 Liu Yao
卷104 載記第四 石勒 Shi Le
卷105 載記第五 石勒 Shi Le
卷106 載記第六 石季龍 Shi Jilong
卷107 載記第七 石季龍 Shi Jilong
卷108 載記第八 慕容廆 Murong Hui
卷109 載記第九 慕容皝 Murong Hong
卷110 載記第十 慕容儁 Murong Jun
卷111 載記第十一 慕容暐 Murong Wei
卷112 載記第十二 苻洪 苻健 苻生 Fu Hong, Fu Jian, Fu Sheng
卷113 載記第十三 苻堅 Fu Jian
卷114 載記第十四 苻堅 Fu Jian
卷115 載記第十五 苻丕 苻登 Fu Pi, Fu Deng
卷116 載記第十六 姚弋仲 姚襄 姚萇 Yao Yizhong, Yao Xiang, Yao Chang
卷117 載記第十七 姚興 Yao Xing
卷118 載記第十八 姚興 Yao Xing
卷119 載記第十九 姚泓 Yao Hong
卷120 載記第二十 李特 李流 Li Te, Li Liu
卷121 載記第二十一 李雄 李班 李期 李壽 李勢 Li Xiong, Li Ban, Li Qi, Li Shou, Li Shi
卷122 載記第二十二 呂光 呂纂 呂隆 Lü Guang, Lü Zuan, Lü Long
卷123 載記第二十三 慕容垂 Murong Chui
卷124 載記第二十四 慕容寶 慕容盛 慕容熙 慕容雲 Murong Bao, Murong Sheng, Murong Xi, Murong Yun
卷125 載記第二十五 乞伏國仁 乞伏乾歸 乞伏熾磐 Qifu Guoren, Qifu Gangui, Qifu Chipan
卷126 載記第二十六 禿髮烏孤 禿髮利鹿孤 禿髮傉檀 Tufa Wugu, Tufa Lilugu, Tufa Rutan
卷127 載記第二十七 慕容德 Murong De
卷128 載記第二十八 慕容超 Murong Chao
卷129 載記第二十九 沮渠蒙遜 Juqu Mengxun
卷130 載記第三十 赫連勃勃 Helian Bobo

See also[]

Notes[]

  1. the character 書 can be translated as both 'history' and 'book'.

Sources[]

  • Fang Xuanling 房玄齡 (578-648). Jin shu 晉書 “History of Jin”. Beijing: Zhonghua shuju, 1974.
Advertisement