Gongjin's Campaign Memorials
Advertisement
Gongjin's Campaign Memorials

List of all battles, minor and major, during the (prelude to the) Three Kingdoms period.

181
Jiaozhi Lettermark.png
184
YTR Lettermark.png
185
LZR Lettermark.png
187
YingchuanCom Lettermark.png
187
RebSouthJing Lettermark.png
188
Bobo188 Lettermark.png
188
MaXiang Lettermark.png
188
RebEastYou Lettermark.png
189
SARA Lettermark.png
189
CAD Lettermark.png
191
Yangcheng Lettermark.png
191
NorthJiZhou Lettermark.png
191
Xiangyang Lettermark.png
192
Jieqiao Lettermark.png
192
Assassination Lettermark.png
193
Fengqiu Lettermark.png
193
Heishan Lettermark.png
194
Yanzhou Lettermark.png
225
NanzhongPacification Lettermark.png • 192: Riot in Chang'an: Wang Yun Vs Li Jue
 • 194: Battle of Xu Province: Cao Cao Vs Tao Qian
 • 194: Battle of Changguan: Ma Teng Vs Li Jue
 • 195: Battle of Danyang: Sun Ce Vs Liu Yao
 • 195-196: Flight of the Emperor
 • 196: Battle of Kuaiji: Sun Ce Vs Wang Lang
 • 197: Battle of Wancheng (Wǎnchéng zhī zhàn 宛城之戰): Cao Cao Vs Zhang Xiu
 • 197: Battle of Xiapi (Xiàpī zhī zhàn 下邳之戰)
 • 198: Campaign against Yan Baihu ()
 • 198: Battle of Yijing (Yìjīng zhī zhàn 易京之戰): Yuan Shao Vs Gongsun Zan
 • 199: Campaign against Yuan Shu (Yuán Shù tǎofá zhàn 袁術討伐戰)
 • 199: Conquest of Lujiang ()
 • 200: Battle of Guandu (Guāndù zhī zhàn 官渡之戰)
 • 208: Battle of Changban: Cao Cao Vs Liu Bei
 • 208: Battle of Chibi: Cao Cao Vs Sun Quan and Liu Bei
 • 211: Battle of Tong Pass: Cao Cao Vs Ma Chao
 • 213: Battle of Ruxu
 • 214: Invasion of Yi Province
 • 215: Battle of Jing Province
 • 215: Battle of Yiyang
 • 215: Battle of Wan
 • 215: Battle of Yangping Pass
 • 215: Battle of Baxi
 • 215: Battle of Hefei
 • 217: Battle of Ruxu Fortress: Cao Cao Vs Sun Quan
 • 219: Battle of Mt. Dingjun
 • 219: Battle of Fan Castle
 • 220: Battle of Shangyong
 • 221: Battle of Yiling
 • 222-223: Cao Pi's Invasion of Wu
 • 228: Battle of Shiting
 • 228-234: Zhuge Liang's Northern Campaigns
 • 230: Invasion of Hanzhong
 • 230: Battle of Xincheng
 • 234: Battle of Hefei 234
 • 234-237: Zhuge Ke Settles Shanyue
 • 238: Battle of Liaodong
 • 241: Battle of Gouling
 • 244: Cao Shuang Invades Shu
 • 247-257: Jiang Wei's Northern Campaigns
  • 247: First Invasion: Qiang Rebellion
  • 249: Second Invasion: Battle of Chu Mountain
  • 249: Third Invasion: Battle of Xiping
  • 253: Fourth Invasion: Battle of Didao
  • 254: Fifth Invasion: Battle of Lintao
  • 255: Sixth Invasion: Second Battle of Didao
  • 256: Seventh Invasion: Battle of Duan Valley
  • 258: Eighth Invasion: Battle of Mang River
  • 259: Ninth Invasion: Battle of Taoyang
 • 250: Battle of Jiangling
 • 252: Battle of Dongxing
 • 253: Siege of Xincheng
 • 255: Wen Qin's Rebellion
 • 255: Battle of Shouchun
 • 256: Rebellion in Wuchang
 • 258: Zhuge Dan's Rebellion
 • 263: Fall of Shu-Han Empire
 • 264: Zhong Hui's Rebellion
 • Fall of Wu Empire
Advertisement