Gongjin's Campaign Memorials
Advertisement
Gongjin's Campaign Memorials

The following is a list of texts used by Pei Songzhi in Records of the Three Kingdoms (Sānguó zhì 三國志).

The major genres of writing common at this time are rendered as follows:

 • bei 碑 stele incription (funerary or commemorative)
 • biezhuan 別傳 secondary biography
 • fu 賦 rhapsody
 • ji 紀 annal
 • ji 記 record
 • ji 集 collection or collected works
 • lei 誄 eulogy
 • ling biao 靈表 memorial statement
 • lun 論 discussion or essay
 • ming 銘 inscription
 • mu biao 墓表 tomb inscription
 • mu zhi 墓志 (墓誌) tomb marker
 • shi 詩 poem
 • song 頌 hymn
 • ya 雅 ode
 • zan 讚 eulogy
 • zhangju 章句 commentary or detailed commentary
 • zhen 箴 exhortation
 • zhi 志 record
 • zhuan 傳 biography

List of cited texts

The main list of texts cited by Pei Songzhi in his annotations to Chen Shou's Records of the Three Kingdoms.

After we established the list we compared it with Rafe de Crespigny's The Records of the Three Kingdoms, which contains an index of books and writers quoted by Pei Songzhi. De Crespigny only listed books that dealt with the Three Kingdoms period. Books that appear in De Crespigny's index are marked with a [1].

For more references and a more detailed account on how the list was compiled, see:

List of cited texts in the Book of Wei
List of cited texts in the Book of Shu
List of cited texts in the Book of Wu
# Chinese [n 1] Pinyin [n 2] Author [n 3] x cited [n 4] Notes [n 5]
1 百官名
咸熙元年百官名
武帝百官名
Baiguan ming [1]
• Xianxi yuannuan baiguan ming [1]
• Wudi baiguan ming [1]
5
1
1
[Note 1]
[Note 2]
[Note 3]
2 百一詩 Baiyi shi Ying Qu 應璩 1 [Note 4]
3 抱朴子 Baopuzi [1] Ge Hong 葛洪 1 [Note 5]
4 褒賞令 Baoshang ling[1] Cao Cao 曹操 1 [Note 6]
5 辯道論 Bian Dao lun [1] Cao Zhi 曹植 1 [Note 7]
6 辨亡論 Bianwang lun [1] Lu Ji 陸機 1 [Note 8]
7 邴原別傳 Bing Yuan biezhuan [1] 1 [Note 9]
8 博物志 Bowu zhi [1] Zhang Hua 張華 8 [Note 10]
9 曹公集 Cao Gong ji [1] 1 [Note 11]
10 曹瞞傳 Cao Man zhuan [1] a man from Wu 吳人 18 [Note 12]
11 曹志別傳 Cao Zhi biezhuan [1] 1 [Note 13]
12 禪晉文 Chan Jin wen Cao Huan 曹奐 1 [Note 14]
13 程曉別傳 Cheng Xiao biezhuan [1] 1 [Note 15]
14 陳留耆舊傳 Chenliu qijiu zhuan [1] Su Lin 蘇林
Quan Cheng 圈称
1 [Note 16]
15 陳氏譜 Chen shipu [1] 1 [Note 17]
16 楚國先賢傳 Chuguo xianxian zhuan [1] He Xiu 何休
Zhang Fang 張方[8]
8 [Note 18]
17 從軍詩 Congjun shi Wang Can 王粲 1 [Note 19]
18 崔氏譜 Cui shipu [1] 1 [Note 20]
19 答問 Dawen [1] Hu Chong 胡衝 1 [Note 21]
20 大墓賦 Damufu Lu Ji 陸機 1 [Note 22]
21 典略 Dian lüe [1] Yu Huan 魚豢 50 [Note 23]
22 典論 Dian lun [1] Cao Pi 曹丕 5 [Note 24]
23 丁亥令 Dinghai ling Cao Pi 曹丕 1 [Note 25]
24 帝王世紀 Diwang shiji [1] Huangfu Mi 皇甫謐 1 [Note 26]
25 杜氏新書 Dushi xinshu [1] Du Shu 杜恕 8 [Note 27]
26 方言 Fangyan Yang Xiong 揚雄 1 [Note 28]
27 方言注 Fangyan zhu Guo Pu 郭璞 1 [Note 29]
28 費禕別傳 Fei Yi biezhuan [1] 5 [Note 30]
29 風俗通義 Fengsu tongyi [1] Ying Shao 應劭 3 [Note 31]
30 傅咸集 Fu Xian ji [1] Fu Xian 傅咸 2 [Note 32]
31 高貴鄉公集 Gaogui xianggong ji [1] Cao Mao 曹髦 1 [Note 33]
32 高士傳 Gaoshi zhuan [1] Huangfu Mi 皇甫謐 6 [Note 34]
33 顧譚傳 Gu Tan zhuan [1] Lu Ji 陸機 1 [Note 35]
34 管輅別傳 Guan Lu biezhuan [1] Guan Chen 管辰 19 [Note 36]
35 毌丘儉志記 Guanqiu Jian zhiji 1 [Note 37]
36 郭林宗傳 Guo Linzong zhuan [1] 1 [Note 38]
37 郭氏譜 Guo shipu [1] 1 [Note 39]
38 海內先賢行狀 Hainei xianxian xingzhuang [1] Li Shi 李氏 18 [Note 40]

39
40
漢靈獻二帝紀
靈帝紀
獻帝紀
Han Ling-Xian erdi ji
Lingdi ji [1]
Xiandi ji [1]
Liu Ai 劉艾
5
20
[Note 41]
[Note 42]
[Note 43]
41 漢書 Han shu Ban Gu 班固 9 [Note 44]
42 漢書集解音義 Han shu jijie yinyi Ying Shao 應劭 3 [Note 45]
43 漢書集解音義 Han shu jijie yinyi a man surnamed Zan 瓚 1 [Note 46]
44 漢書音訓 Han shu yinxun Fu Qian 服虔 1
45 漢書音義 Han shu yinyi Su Lin 蘇林 1
46 漢書注 Han shu zhu Ru Chun 如淳 1 [Note 47]
47 漢魏吳蜀舊事 Han-Wei-Wu-Shu jiushi [1] 1 [Note 48]
48 漢末名士錄 Hanmo mingshi lu [1] Wang Can 王粲 3 [Note 49]
49 漢末英雄記 Hanmo yingxiong ji [1] Wang Can 王粲 72 [Note 50]
50 漢晉春秋 Han-Jin chunqiu [1] Xi Zuochi 習鑿齒 70 [Note 51]
51 漢魏春秋 Han-Wei chunqiu [1] Kong Yan 孔衍 6 [Note 52]
52 後漢紀 Hou Han ji [1] Yuan Hong 袁宏 6 [Note 53]
53 後漢紀 Hou Han ji [1] Zhang Fan 張璠 19 [Note 54]
54 後漢書 Hou Han shu [1] Hua Jiao 華嶠 6 [Note 55]
55 後漢書 Hou Han shu [1] Xie Cheng 謝承 13 [Note 56]
56 華佗別傳 Hua Tuo biezhuan [1] 3 [Note 57]
57 皇覽 Huanglan Various 1 [Note 58]
58 華陽國志 Huayang guo zhi [1] Chang Qu 常璩 19 [Note 59]
59 胡氏譜 Hu shipu [1] 1 [Note 60]
60 季漢輔臣贊 Ji-Han fuchen zan[1] Yang Xi 楊戲 2 [Note 61]
61 嵇康別傳 Ji Kang biezhuan [1] Ji Xi 嵇喜 1 [Note 62]
62 嵇康集 Ji Kang ji [1] Ji Kang 嵇康 1 [Note 63]
63 嵇氏譜 Ji shipu [1] 2 [Note 64]
64 家傳 Jia zhuan Cao Cao 曹操 1 [Note 65]
65 家戒 Jiajie [1] Du Shu 杜恕 1 [Note 66]
66 家誡 Jiajie[1] Wang Chang 王昶 2 [Note 67]
67 江表傳 Jiangbiao zhuan [1] Yu Pu 虞溥 126 [Note 68]
68 降吳表 Jiang Wu biao Wen Qin 文欽 1 [Note 69]
69 交廣二州春秋 Jiao-Guang erzhou chunqiu [1] Wang Fan 王範 1 [Note 70]
70 晉百官表 Jin baiguan biao [1] Xun Chuo 荀綽 ? 1 [Note 71]
71 金谷集 Jin Gu ji 1 [Note 72]
72 晉惠帝起居注 Jin Huidi qiju zhu [1] Lu Ji 陸機 2 [Note 73]
73 晉紀 Jin ji [1] Gan Bao 干竇 25 [Note 74]
74 晉書 Jin shu [1] Wang Yin 王隱 19 [Note 75]
75 晉書 Jin shu [1] Yu Yu 虞預 6 [Note 76]
76 晉太康三年地記 Jin Taikang sannian diji [1] 2 [Note 77]
77 晉泰始起居注 Jin Taishi qiju zhu [1] 1 [Note 78]
78 晉武帝中經簿 Jin Wudi zhongjing bu Xun Xu 荀勗 1 [Note 79]
79 晉陽秋 Jin yangqiu [1] Sun Sheng 孫盛 21 [Note 80]
80 晉諸公贊 Jin zhugong zan [1] Fu Chang 傅暢 35 [Note 81]
81 九州春秋 Jiuzhou chunqiu [1] Sima Biao 司馬彪 27 [Note 82]
82 九州記
兾州記
兗州記
Jiuzhou ji [1]
• Jizhou ji [1]
• Yanzhou ji [1]
Xun Chuo 荀綽 1
8
2
[Note 83]
[Note 84]
[Note 85]
83 決疑要注 Jueyi yaozhu [1] Zhi Yu 摯虞 1 [Note 86]
84 孔融集 Kong Rong ji [1] Kong Rong 孔融 1 [Note 87]
85 孔氏譜 Kong shipu 1 [Note 88]
86 會稽典錄 Kuaiji dianlu [1] Yu Yu 虞預 20 [Note 89]
87 會稽邵氏家傳 Kuaiji Shaoshi jiazhuan [1] 1 [Note 90]
88 立郊議 Li Jiao yi Jiang Ji 蔣濟 1
89 立吳興郡詔 Li Wuxingjun zhao Sun Hao 孫皓 1 [Note 91]
90 禮論 Li lun [1] Xie Ci 謝慈 1 [Note 92]
91 列女傳 Lienü zhuan [1] Huangfu Mi 皇甫謐 3 [Note 93]
92 列異傳 Lieyi zhuan [1] Cao Pi 曹丕[16]
Zhang Hua 張華[17]
2 [Note 94]
93 零陵先賢傳 Lingling xianxian zhuan [1] 10 [Note 95]
94 劉廙別傳 Liu Yi biezhuan [1] 4 [Note 96]
95 劉氏譜 Liu shipu [1] 1 [Note 97]
96 盧諶別傳 Lu Chen biezhuan [1] 1 [Note 98]
97 陸機陸雲別傳 Lu Ji Lu Yun biezhuan [1] 1 [Note 99]
98 陸遜銘 Lu Xun ming[1] Lu Ji 陸機 1 [Note 100]
99 魯芝銘 Lu Zhi ming Xiahou Zhan 夏侯湛 1 [Note 101]
100 魯仲連子 Lu Zhonglian zi Lu Zhonglian 魯仲連 2 [Note 102]
101 廬江何氏家傳 Lujiang Heshi jiazhuan [1] 1 [Note 103]
102 陸氏祠堂像贊 Lushi citang xiangzan [1] 1
103 陸氏世頌 Lushi shisong [1] 1 [Note 104]
104 盟會圖 Menghui tu Du Yu 杜預 1
105 明堂論 Mingtan lun [1] Cai Yong 蔡邕 1
106 默記 Moji [1] Zhang Yan 張儼 2 [Note 105]
107 母夫人張氏傳 Mu furen Zhangshi zhuan[1] Zhong Hui 鍾會 1 [Note 106]
108 難蜀父老 Nan Shu fulao Sima Xiangru 司馬相如 1 [Note 107]
109 難鄭玄注祭法 Nan Zheng Xuan zhuji fa Jiang Ji 蔣濟 1
110 潘尼別傳 Pan Ni biezhuan [1] 1 [Note 108]
111 潘岳別傳 Pan Yue biezhuan [1] 1 [Note 109]
112 潘岳集 Pan Yue ji [1] Pan Yue 潘岳 1 [Note 110]
113 裴氏家記 Peishi jiaji [1] Fu Chang 傅暢 1
114 平原禰衡傳 Pingyuan Mi Heng zhuan [1] 1 [Note 111]
115 譜敘 Puxu[1] Hua Jiao 華嶠 5 [Note 112]
116 七略 Qi lüe Liu Xiang 劉向 1 [Note 113]
117 啟蒙記 Qimeng ji [1] Gu Kaizhi 顧愷之 1 [Note 114]
118 琴瑟調歌 Qinse diaoge Cao Zhi 曹植 1
119 任嘏別傳 Ren Gu biezhuan [1] 1 [Note 115]
120 阮氏譜 Ruan shipu [1] 1 [Note 116]
121 汝南先賢傳 Runan xianxian zhuan [1] Zhou Pei 周裴 1 [Note 117]
122 三朝錄 Sanchao lu [1] 1 [Note 118]
123 三輔決錄 Sanfu juelu [1] Zhao Qi 趙岐 8 [Note 119]
124 三輔決錄注 Sanfu juelu zhu [1] Zhi Yu 摯虞 7 [Note 120]
125 三國評志 Sanguo pingzhi [1] Xu Zhong 徐衆 9 [Note 121]
126 山濤行狀 Shan Tao xingzhuang [1] 1
127 山公啟事 Shangong qishi [1] Shan Tao 山濤 5 [Note 122]
128 尚書令荀彧碑 Shangshu ling Xun Yu bei Pan Xu 潘勖 1 [Note 123]
129 山陽公載記 Shanyang gong zaiji [1] Yue Zi 樂資 11 [Note 124]
130 聖主得賢臣頌 Shengzhu dexian chensong Wang Bao 王褒 1
131 神異經 Shen yijing Dongfang Shuo 東方朔 1 [Note 125]
132 神仙傳 Shenxian zhuan [1] Ge Hong 葛洪 3 [Note 126]
133 史記 Shiji Sima Qian 司馬遷 1 [Note 127]
134 蜀本紀 Shu benji [1] Qiao Zhou 譙周 and others 2 [Note 128]
135 蜀都賦 Shu dufu[1] Zuo Si 左思 2 [Note 129]
136 蜀記 Shu ji [1] Wang Yin 王隱 17 [Note 130]
137 蜀世譜 Shu shipu [1] Sun Sheng 孫盛 6 [Note 131]
138 蜀志 Shu zhi [1] Chen Shou 陳壽 6 [Note 132]
139 書林 Shulin [1] Ying Qu 應璩 1 [Note 133]
140 四體書勢序 Siti shushi xu [1] Wei Heng 衞恒 1 [Note 134]
141 司徒王朗集 Situ Wang Lang ji [1] 1 [Note 135]
142 搜神記 Soushen ji [1] Gan Bao 干竇 13 [Note 136]
143 孫惠別傳 Sun Hui biezhuan [1] 1 [Note 137]
144 孫資別傳 Sun Zi biezhuan [1] Sun Shi 孫氏 6 [Note 138]
145 孫氏譜 Sun shipu [1] 1 [Note 139]
146 孫子兵法 Sunzi bingfa Sun Wu 孫武 1 [Note 140]
147 太始元年詔 Taishi yuannian zhao Sima Yan 司馬炎 1
148 條諸葛亮五事 Tiao Zhuge Liang wushi[1] Guo Zhong 郭沖 4 [Note 141]
149 通語 Tongyu [1] Yin Ji 殷基 4 [Note 142]
150 頭責子羽文 Touze ziyu wen[1] Zhang Min 張敏 1
151 王弼傳 Wang Bi zhuan [1] He Shao 何劭 1 [Note 143]
152 王朗王肅家傳 Wang Lang Wang Su jiazhuan [1] 2 [Note 144]
153 王氏譜 Wang shipu [1] 3 [Note 145]
154 萬機論 Wanji lun [1] Jiang Ji 蔣濟 3
155 魏都賦 Wei dufu Zuo Si 左思 2 [Note 146]
156 魏紀 Wei ji [1] Yin Dan 陰澹 1 [Note 147]
157 魏郊祀奏 Wei jiaosi zou [1] 1 [Note 148]
158 魏略 Wei lüe [1] Yu Huan 魚豢 182 [Note 149]
159 魏名臣奏 Wei mingchen zou [1] Chen Shou 陳壽 and others[19] 11 [Note 150]
160 魏世譜 Wei shipu [1] Sun Sheng 孫盛 3 [Note 151]
161 魏書 Wei shu [1] Wang Chen 王沈 197 [Note 152]
162 魏武故事 Wei Wu gushi [1] 6 [Note 153]
163 魏志 Wei zhi [1] Chen Shou 陳壽 41 [Note 154]
164 魏末傳 Weimo zhuan [1] 10 [Note 155]
165 魏氏春秋 Weishi chunqiu [1] Sun Sheng 孫盛 50 [Note 156]
166 謂同志 Weitong zhi 1
167 魏臺訪議 Weitai fangyi Gaotang Lang 高堂隆 1 [Note 157]
168 魏晉世語 Wei-Jin shiyu [1] Guo Ban 郭頒 94 [Note 158]
169 文帝誄 Wendi lei Cao Zhi 曹植 1 [Note 159]
170 文士傳 Wenshi zhuan [1] Zhang Zhi 張騭? 15 [Note 160]
171 文章家集敘 Wenzhang jiaji xu [1] Xun Xu 荀勗 7 [Note 161]
172 文章志 Wenzhang zhi [1] Zhi Yu 摯虞 6 [Note 162]
173 吳紀 Wu ji [1] Huan Ji 環濟 1 [Note 163]
174 吳歷 Wu li [1] Hu Zhong 胡沖 37 [Note 164]
175 吳錄 Wu lu [1] Zhang Bo 張勃 79 [Note 165]
176 吳書 Wu shu [1] Wei Yao 韋曜 and others 117 [Note 166]
177 吳志 Wu zhi [1] Chen Shou 陳壽 5 [Note 167]
178 吳質別傳 Wu Zhi biezhuan [1] 1 [Note 168]
179 武帝誄 Wudi lei Cao Zhi 曹植 1 [Note 169]
180 吳都賦敘及注 Wu dufu xuji zhu Wei Quan 衛權 1 [Note 170]
181 獻帝春秋 Xiandi chunqiu [1] Yuan Ye 袁曄 28 [Note 171]
182 獻帝起居注 Xiandi qiju zhu [1] 12 [Note 172]
183 相書 Xiang shu 1 [Note 173]
184 襄陽耆舊記 Xiangyang jijiu ji [1] Xi Zuochi 習鑿齒 19 [Note 174]
185 新論 Xin lun Huan Tan 桓譚 1 [Note 175]
186 新序 Xin xu Liu Xiang 劉向 2 [Note 176]
187 續漢書 Xu Han shu [1] Sima Biao 司馬彪 26 [Note 177]
188 荀彧別傳 Xun Yu biezhuan [1] 3 [Note 178]
189 荀勗別傳 Xun Xu biezhuan [1] 1 [Note 179]
190 荀氏家傳 Xunshi jiazhuan [1] Xun Baizi 荀伯子 6 [Note 180]
191 揚都賦 Yang dufu [1] Yu Chan 庾闡 1 [Note 181]
192 姚信集 Yao Xin ji [1] Yao Xin 姚信 1 [Note 182]
193 益部耆舊傳 Yibu qijiu zhuan [1] Chen Shou 陳壽 11 [Note 183]
194 益部耆舊傳雜記 Yibu qijiu zhuan zaji [1] Chen Shu 陳術 8 [Note 184]
195 逸士傳 Yishi zhuan [1] Huangfu Mi 皇甫謐 2 [Note 185]
196 異林 Yilin [1] Mr Lu 陸氏 1 [Note 186]
197 宜為舊君諱論 Yiwei jiujun huilun Zhang Zhao 張昭 1
198 異物志 Yiwu zhi [1] Yang Fu 楊孚
Qiao Zhou 譙周[25]
1 [Note 187]
199 虞翻別傳 Yu Fan biezhuan 3 [Note 188]
200 與郭淮書 Yu Guo Huai shu Wen Qin 文欽 1 [Note 189]
201 與晉元帝箋 Yu Jin Yuandi jian Liu Kun 劉琨 1 [Note 190]
202 庾氏譜 Yu shipu 1 [Note 191]
203 與王朗書 Yu Wang Lang shu Kong Rong 孔融 1 [Note 192]
204 與許靖書 Yu Xu Jing shu Wang Lang 王朗 1 [Note 193]
205 與揚州刺史殷浩書 Yu Yangzhou cishi Yin Hao shu Wang Biaozhi 王彪之 1 [Note 194]
206 袁氏世紀 Yuanshi shiji [1] 2 [Note 195]
207 袁子正論 Yuanzi zhenglun [1] Yuan Zhun 袁準 5 [Note 196]
208 越絕書 Yue jueshu Yuan Kang 袁康[5]
Wu Ping 吳平 (revised)[26]
1[27] [Note 197]
209 雜記

異同記
異同評
異同雜語
Zaji [1]
possibly contained:
• Yitong ji [1]
• Yitong ping [1]
• Yitong zayu [1]
Sun Sheng 孫盛 2

1
5
3
[Note 198]

[Note 199]
[Note 200]
[Note 201]
210 贈白馬王彪 Zeng Boma wang Biao Cao Zhi 曹植 1 [Note 202]
211 贈扶風馬鈞序 Zeng fufeng Ma Jun xu[1] Fu Xuan 傅玄 1 [Note 203]
212 戰略 Zhan lüe [1] Sima Biao 司馬彪 5 [Note 204]
213 張超集 Zhang Chao ji [1] Zhang Chao 張超 1 [Note 205]
214 趙雲別傳 Zhao Yun biezhuan [1] 5 [Note 206]
215 鄭玄別傳 Zheng Xuan biezhuan [1] 3 [Note 207]
216 志林 Zhilin [1] Yu Xi 虞喜 10 [Note 208]
217 仲長統昌言表 Zhongchang Tong Changyan biao Miao Xi 繆襲 1 [Note 209]
218 諸葛恪別傳 Zhuge Ke biezhuan [1] 1 [Note 210]
219 諸葛亮集
出師表
亮公文上尚書
與李豐教
與兄瑾書
與主簿杜微書
Zhuge Liang ji [1]
• Chushi biao
• Liang Gongwen shang Shangshu
• Yu Li Feng jiao
• Yu Xiong Jin shu
• Yu zhubu duwei shu
Chen Shou 陳壽
Zhuge Liang 諸葛亮
10
1
1
1
1
1
[Note 211]
[Note 212]
[Note 213]
[Note 214]
[Note 215]
[Note 216]
220 諸葛氏譜 Zhuge shipu [1] 1 [Note 217]
221 字林 Zilin Lü Chen 呂忱 2 [Note 218]
222 罪狀司馬師表 Zuizhuang Sima Shi biao Guanqiu Jian 毌丘儉
Wen Qin 文欽
1 [Note 219]

List of classic texts

List of texts who do not deal with the period of the Three Kingdoms itself, but were cited by Pei Songzhi to explain a persons words or actions. Many of these works were created long before the Three Kingdoms period. Some were annotated during the Han or Three Kingdoms period (but do not subject the fall of Han or Three Kingdoms).

# Chinese Pinyin Author x cited Notes
223 春秋公羊解詁 Chunqiu Gongyang jiegu He Xiu 何休 1 [Note 220]
224 春秋公羊傳 Chunqiu Gongyang zhuan Gongyang Gao 公羊高 1 [Note 221]
225 春秋釋例 Chunqiu shili Du Yu 杜預 1
226 春秋外傳國語 Chunqiu waizhuan guoyu Zuo Qiuming 左丘明 5
227 春秋長曆 Chunqiu zhangli Du Yu 杜預 1 [Note 222]
228 春秋左氏經傳集解 Chunqiu Zuoshi jingzhuan jijie Du Yu 杜預 1
229 春秋左氏傳 Chunqiu Zuoshi zhuan Zuo Qiuming 左丘明 3 [Note 223]
230 春秋左氏傳解誼 Chunqiu Zuoshi zhuan jieyi Fu Qian 服虔 1
231 管子 Guanzi 1 [Note 224]
232 國語解 Guoyu jie Wei Zhao 韋昭 2 [Note 225]
233 古文尚書 Guwen shangshu 10 [Note 226]
234 河圖括地象 Hetu kuodi xiang 1 [Note 227]
235 淮南子 Huainan zi Liu An 劉安 6 [Note 228]
236 今文尚書 Jinwen shangshu 1 [Note 229]
237 禮記注 Liji zhu Zheng Xuan 鄭玄 5 [Note 230]
238 論語 Lunyu Kong Qiu 孔丘 1 [Note 231]
239 論語集解 Lunyu jijie He Yan 何晏 1
240 論語說義 Lunyu yishuo Zhousheng Lie 周生烈 1 [Note 232]
241 呂氏春秋 Lüshi chunqiu Lü Buwei 呂不韋 6 [Note 233]
242 毛詩 Maoshi 3 [Note 234]
243 毛詩箋 Maoshi jian Zheng Xuan 鄭玄 2 [Note 235]
244 孟子 Mengzi Meng Ke 孟軻 1
245 瑞應圖 Ruiying tu 1 [Note 236]
246 尚書注 Shangshu zhu Ma Rong 馬融 1 [Note 237]
247 尚書注 Shangshu zhu Zheng Xuan 鄭玄 8 [Note 238]
248 說苑 Shuoyuan Liu Xiang 劉向 1 [Note 239]
249 小戴禮記 Xiao Dai liji Dai Sheng 戴聖 5
250 戰國策 Zhanguo ce Liu Xiang 劉向 1 [Note 240]
251 周禮 Zhouli 2 [Note 241]
252 周易 Zhouyi 1
253 莊子 Zhuangzi Zhuang Zhou 莊周 2 [Note 242]

List of dubious texts found in Pei's annotations

The origin of these texts are disputable, as are either its contents, its names or its citations. Texts marked in red have been found in other lists of cited works (such as Gao Min's Books used by Pei Songzhi on noting 'History of the Three Kingdoms') but are according to us most definately an erroneous mention. In the notes section we explain why.

# Chinese Pinyin Author x cited Notes
1 曹嘉遺石崇詩 Cao Jia yi Shi Chong shi Cao Jia 曹嘉 1 [Note 243]
2 崇有論 Chong youlun Pei Wei 裴頠 n/a [Note 244]
3 貴無論 Gui wulun Wang Bi 王弼 n/a [Note 245]
4 交廣記 Jiao-Guang ji Wang Yin 王隱 1 [Note 246]
5 解寒食散方 Jie hanshi sanfang Cao Xi 曹翕 n/a [Note 247]
6 解寒食散方 Jie hanshi sanfang Huangfu Mi 皇甫谧 n/a [Note 248]
7 晉百官志 Jin baiguan zhi 1 [Note 249]
8 晉書 Jin shu Gan Bao 干寶 1 [Note 250]
9 三蒼 Sancang 1 [Note 251]
10 石崇答曹嘉詩 Shi Chong da Cao Jia shi Shi Chong 石崇 1 [Note 252]
11 孫綽評 Sun Chuo ping Sun Chuo 孫綽 1 [Note 253]
12 獻帝傳 Xiandi zhuan 10 [Note 254]
13 辛憲英傳 Xin Xianying zhuan [1] Xiahou Zhan 夏侯湛 2 [Note 255]
14 序傳 Xu zhuan Sima Biao 司馬彪 2 [Note 256]
15 荀粲傳 Xun Can zhuan [1] He Shao 何劭 1 [Note 257]
16 議祀厲殃事 Yisi liyang shi 1 [Note 258]
17 異同記 Yitong ji Sun Sheng 孫盛 1 [Note 259]
18 異同評 Yitong ping Sun Sheng 孫盛 5 [Note 260]
19 異同雜語 Yitong zayu Sun Sheng 孫盛 1 [Note 261]
20 樂廣傳 Yue Guang zhuan Xie Kun 謝鯤 1 [Note 262]
21 鄭玄傳 Zheng Xuan zhuan 1 [Note 263]

List of cited historians, compilers, etcetera

List of historians, authors, scholars and the like who have been cited by Pei Songzhi. These were cited by Pei Songzhi in Sanguo zhi without a name of a work being mentioned (in some cases they were referred to as 'commentary' 評).

# 評? Author x cited
1 Gan Bao 干寶 2
2 Hua Jiao 華嶠 1
3 Huangfu Mi 皇甫謐 1
4 Pei Songzhi 裴松之 [1] 233
5 Sun Chuo 孫綽 [1] 1
6 Sun Sheng 孫盛 55
7 Xi Zuochi 習鑿齒 17
8 Yu Huan 魚豢 7
9 Yuan Hong 袁宏 1

Facts & Figures

 • Total amount of citings by Pei Songzhi: 2606
 • Total amount of unique works used by Pei Songzhi: 253
 • Most cited history work: Wèi shū (197x)
 • Most cited history work in a single chapter: Wèi shū (41x in the Book of Wei 1)
 • Most seen history work: Wèi shū(quoted in 29 of the 65 books)
 • Chapter with the most quotations: Book of Wei 1 (172 quotations)
 • Chapter with fewest quotations: Book of Wu 17 (4 quotations)

Images

Notes

 1. Official Posts
  A work entitled 名 is probably a list of names of office-holders. In this case a list of Jin officials. Jin probably maintained a continuing index of officials, and this on-going list could be broken up by reign (hence the List of Official Posts under Emperor Wu [of Jin] 武帝百官名 in the Book of Wei 18 and the List of Official Posts in the First Year of Xianxi 咸熙元年百官名 (the time of the abdication of Wei) in the Book of Wei 28). There was also a 百官名 for the reign of Emperor Hui of Jin (290-306), the second Emperor of Jin. All these were part of the same continuing record. [2]
 2. Official Posts in the First Year of Xianxi
 3. Official Posts under Emperor Wu
 4. 101 Poems” or “Admonishing Poems
  A set of pentasyllabic poems that convey political criticism. Ying Qu was a nephew of Ying Shao 應劭. Translating the title is rather difficult, as "Baiyi" 百一 could mean 'one and a hundred' but that doesn't always make sense (because it might've contained 130 poems). It could also have meant 'one of a hundred' or 'admonition', but those translations too don't always make sense. The Jin shu qishi 今書七志 says that every poem contained 101 words (今書七志曰: 應璩集謂之新詩, 以百言為一篇, 或謂之百一詩.)
 5. The Master Who Embraces Simplicity[3]
  A Daoist classic divided into two parts; one part devoted to literary criticism and another on the inner cultivation of the Daoïsts. Ge Hong was both a scholar and a Daoïst priest.
 6. Order on Appraisals and Rewards
  i.e. the collection of imperial orders of honour and eulogy from the archives of Wei.
 7. Essay on the Theories of "The Way"
  Records of Daoist masters such as Zuo Ci, Xi Jian and Gan Shi. Also known as Dong'a Wang Bian Dao lun 東阿王辯道論.
 8. Essay on Reasons for the Fall [of Wu]” [4]
  Lu Ji was formerly a subject of Wu.
 9. Unofficial Biography of Bing Yuan
 10. Records of Many Things[5]
  Sometimes called Bowu ji 博物記.[6]
 11. Collected Works of Duke Cao
  Also known as Wei Wudi ji 魏武帝集 (Collected Works of Emperor Wu of Wei).
 12. Biography of Cao Man
  A highly detailed and somewhat novelized biographical work of Cao Cao. Possibly containing slanderous contents due to the author’s background.
 13. Unofficial Biography of Cao Zhi
  Unofficial biography of Cao Zhi 曹志, son of the famous poet Cao Zhi 曹植.
 14. Composition of Abdication to Jin
  first instance: “後魏為禪晉文” (“Later the Wei made it's compisition of abdication to Jin”)
  Cao Huan is not mentioned as having written the abdication, but an abdication can only be written by the emperor, which at the time of the abdication was Cao Huan.
 15. Unofficial Biography of Cheng Xiao
 16. Accounts of Venerable Men and Ancient Affairs of Chenliu[5]
  The Hou Han ji by Yuan Hong, 21, 8b says that in 153 A.D. Yuan Tang 袁湯 (grandfather of Yuan Shu became Grand Administrator of Chenliu commandery 陳留 and commissioned a Chenliu qijiu zhuan. The Book of Sui (Suī shū 隋書) mentions two books called Chenliu qijiu zhuan; one in 2 juan 卷 by Quan Cheng 圈称 of Han and the other in 1 juan bu Su Lin 蘇林 of Wei. There exists also a Chenliu fengsu zhuan in 3 juan by Quan Cheng. The Jiu Tang shu 舊唐書 (Old Book of the Tang Dynasty) has a Chenliu fengsu zhuan in 3 juan by Quan Cheng. The Xin Tang shu 新唐書 (New Book of the Tang Dynasty) mentions both the Chenliu qijiu zhuan by Su Lin and the Chenliu fengsu zhuan by Quan Cheng, each with the same number of chapters and in the Book of Sui. It is clear that the work which was commissioned by Yuan Tang did not deal with the period of the end of the Later Han, but Su Lin and Quan Cheng wrote continuations of the original. There is no way to decide which of the two continuations has been quoted in the commentary by Pei Songzhi.[7]
 17. Register of the Chen Clan
 18. Accounts of Worthy Men of the Past of the Country of Chu[5]
  The Book of Sui has a Chuguo xianxian zhuan zan 贊 in 12 juan by Zhang Fang.
 19. Army Poems
  Included in the Collected Works of Wang Can (Wang Can ji 王粲集).
 20. Register of the Cui Clan
 21. Answers to Questions[5]
 22. Rhapsody of the Great Tomb
 23. Authoritative Account[5]
  Listed in the Book of Sui as 89 juan 卷 large. However the Jiu Tang shu 舊唐書 (Old Book of Tang) says it's 50 juan large and mentions another work by Yu Huan, the Wei lüe, as 38 juan large. When added an introductory chapter; 50 + 38 + 1 = 89 juan. Because of this it is believed the Wei lüe and Dian lüe may be one and the same book.[9]
 24. Discourse on Literature
  This literary text implied that the then culturally accepted answers for death and dying weren't satisfactory enough to answer Cao Pi's thoughts about it.
 25. the dinghai proclamation[4]
  Dinghai is one of the sixty-cycle days (day 24). The Dinghai ling was issued by Cao Pi on that day in the second month of 220, before he had taken the imperial title. One could also render it slightly more detailed, Proclamation on the 24th of the Sixty-Cycle Days.
 26. Annals by Generations of the Emperors and Kings[5]
 27. New Book of the Du Clan
 28. Topolects
  It's full title is Youxuan dashi zhejue daiyushi bieguo fangyan 輶軒大使者絕代語釋別國方言 (“Topolects of other countries in times immemorial explained by the Light-Carriage Messenger”).
 29. Commentary to 'Topolects'
 30. Unofficial Biography of Fei Yi
 31. A Compendium of Popular Customs[10]
  Also known as Fengsu tong.
 32. Collected Works of Fu Xian
 33. Collected Works of the Duke of Gaogui
  Found as 帝集 (“Collected Works of the Emperor”) in Pei Songzhi's annotations in the Book of Wei 4.
 34. Biographies of Eminent Gentlemen[3]
  Biographies of people from the period of the 3 Sovereigns and 5 Emperors to the Three Kingdoms.
 35. Biography of Gu Tan
 36. Unofficial Biography of Guan Lu
  Guan Chen was a younger brother of Guan Lu.
 37. Biography of Guanqiu Jian
  Unofficial Biography of Guanqiu Jian.
 38. Biography of Guo Linzong
 39. Register of the Guo Clan
 40. Behavioral Sketches of Past Worthies within the Four Seas
  There were a number of books with this or a similar title. The Old and New Books of Tang (Jiu and Xin Tang shu) have Hainei xianxian zhuan. The Shishuo xinyu 世說新語 mentions a Xianxian xingzhuang, the Hainei xianxian zhuan and also a Yingzhuan xianxian xingzhuang. No certain identification can be made.
 41. Annals of the Two Emperors Ling and Xian of Han
  In some editions of Records of the Three Kingdoms the Han Ling-Xian erdi ji is quoted, with Lingdi ji and Xiandi ji being part of them.
 42. Annals of Emperor Ling
  Also mentioned as Han Lingdi ji 漢靈帝紀.
 43. Annals of Emperor Xian
 44. History of Han” or “Book of Han
 45. History of the Han with Collected Explanations on Sound and Definitions
 46. History of the Han with Collected Explanations on Sound and Definitions
 47. History of Han Annotated” or “Book of Han Annotated
 48. Old Affairs of Han, Wei, Wu and Shu
 49. Records of the Reputed and Scholarly at the End of Han
 50. Records of the Heroes and Champions at the End of Han[3]
 51. Chronicles of Han and Jin[3]
 52. Chronicles of Han and Wei”.
  The Jiu Tang shu 舊唐書 and the Xin Tang shu 新唐書 mention a Han chunqiu 漢春秋 and a Hou Wei chunqiu 後魏春秋, all by Kong Yan. Shen Jiaben 沈家本 of the early 20th century suggests that all are references to different arrangements of the same book.[11]
 53. Annals of the Later Han
 54. Annals of the Later Han
  Pei Songzhi, in the Book of Wei 4, suspects that Zhang Fan's Hou Han ji may never have been completed. Substantiated by the fact the writing quality was poor, unlike other works of Zhang Fan.
 55. History of the Later Han” or “Book of the Later Han”.
  Also known as Han houshu 漢後書.
 56. History of the Later Han” or “Book of the Later Han
 57. Unofficial Biography of Hua Tuo
 58. Imperial Readings[12]
  Compiled by Confucian scholars for Emperor Wen of Wei (Cao Pi). This work is no longer extant, but some fragments quoted in other texts were pieced together by Sun Fengyi 孫馮翼 at the end of the 18th century. It was a collection of excerpts from the national literature, presented to the emperor in a way that was convenient for him to read, and is believed to have contained 120 chapters.
 59. Record of the Countries to the South of Mount Hua[3]
 60. Register of the Hu Clan
 61. Praise of Ministers Who have Supported Junior Han[13]
 62. Unofficial Biography of Ji Kang
 63. Collected Works of Ji Kang
 64. Register of the Ji Clan
 65. Family Biographies
 66. found in Book of Wei 11: 杜恕著《家戒》稱閣曰:「。。。」
  It is hard to tell whether this work was cited by Chen Shou or Pei Songzhi. Older versions of Records of the Three Kingdoms printed it as Chen's words, but the citing style looked more like Pei's. Li Qiming 李慈銘 believes the text really was by Pei Songzhi, and Rafe de Crespigny agrees with him (thus, so do we).[14]
 67. Admonitions to the Family
 68. Accounts from the Area South of the Yangtze[3]
 69. Memorials on the Fall of Wu
 70. Chronicle of the Two Provinces Jiao and Guang[3]
  There is also a work mentioned called Jiao-Guang ji ascribed to Wang Yin. Rafe de Crespigny suggests that Wang Yin 王隱 may have been miswritten for Wang Fan 王範 and that the Jiao-Guang ji and Jiao-Guang erzhou chunqiu are one and the same book.
 71. Table of Officials of Jin
  May well have presented a list of offices and the name of the holders (whereas a 百官名 would be a list a of names of office-holders and 百官志 probably a description of the offices themselves). Ascribed to Xun Chuo 荀綽 (who also did the commentary) and probably a different book than the earlier listed Baiguan ming 百官名 and it's later added indexes.[15]
 72. Collected Works of Jin Gu
 73. Diaries of Activities and Repose of Emperor Hui of Jin”.
  Emperor Hui of Jin reigned from 290 to 306, but was born in 259.
 74. Annals of Jin
 75. History of Jin” or “Book of Jin
 76. History of Jin” or “Book of Jin
 77. Geographical Records for the third year of the Taikang era of Jin
 78. Diaries of Activities and Repose of the Taishi era of Jin
  Jin's Taishi era of Emperor Wen was from 265-274 AD.
 79. Intermediate Classics of Emperor Wu of Jin
 80. Chronicle of Jin[3]
  The Book of Sui also mentions a Xu Jin yangqiu 續晉陽秋 by Tan Daoluan 檀道鸞 of the Liu Song Dynasty. Yangqiu 陽秋 is an alternative form of the much more common Chunqiu 春秋. The character for chun 春 was part of the childhood name of the Empress née Zhang of the Jin Emperor Jianwen 簡文 and therefor chun was subsistuted to avoid the tabu. In later times the titles of some books kept the change, but others, such as the Han-Wei chunqiu returned to their original names.
 81. Eulogy for the Officials of Jin
 82. Spring and Autumn Annals of the Nine Provinces[5]
 83. Records of the Nine Provinces
  Was divided into sections on the various provinces. Two of these sections (Jizhou ji and Yanzhou ji) have been quoted by Pei Songzhi.
 84. Records of Ji Province
 85. Records of Yan Province
 86. Essential Notes Resolving Doubts
 87. Collected Works of Kong Rong
 88. Register of the Kong Clan
 89. Authoritative Record of Kuaiji[3]
 90. Biographies of the Shao Family of Kuaiji
 91. An Imperial Order sent to Wuxing Commandery
 92. Also known as Liji yin(yi yin) 禮記音(義隱).
 93. Biographies of Exemplary Women[3]
  Served as a standard Confucianist textbook for the moral education of women in traditional China for two millennia.
 94. Accounts of Strange Things[3]
  Some passages in this book describe events after Cao Pi's death, so perhaps it was Cao Pi who begun working on this book and Zhang Hua finished it.
 95. Accounts of Worthy Men of the Past of Lingling[3]
 96. Unofficial Biography of Liu Yi
 97. Register of the Liu Clan
 98. Unofficial Biography of Lu Chen
 99. Unofficial Biography of Lu Ji and Lu Yun
 100. Inscriptions of Lu Xun
  Was once in Lu Ji's collected works, but is not there now.
 101. Inscriptions of Lu Zhi
 102. Master Lu Zhonglian
 103. Biographies of the He Family of Lujiang
 104. Hymns of Generations of the Lu Family
 105. Private Records
 106. Biography of my Mother the Lady Zhang”.
  Zhong Hui's biography of his mother the Lady Zhang, now included in his collected works.
 107. Interrogating the Elders and Brothers from Shu
 108. Unofficial Biography of Pan Ni
 109. Unofficial Biography of Pan Yue
 110. Collected Works of Pan Yue
 111. Biography of Mi Heng from Pingyuan
  Also known as Mi Heng zhuan 禰衡傳 or Ming Heng biezhuan 禰衡別傳.
 112. The preface to the Hua shipu 華氏譜 by Hua Jiao.
 113. Seven Outlines
 114. Sometimes erroneously written as Qimeng zhu 啓蒙注. It also may have held the title Qiyi ji 啟疑記.[14]
 115. Unofficial Biography of Ren Gu
 116. Register of the Ruan Clan
 117. Accounts of Worthy Men of the Past of Runan
 118. Records of the Three Dynasties
 119. Evaluative Record of the Three Adjuncts[3]
  A collection of biographies of gentlemen from the three commanderies around the Former Han capital, Chang'an.
 120. Annotated Evaluative Record of the Three Adjuncts
 121. Annotated Records of the Three Kingdoms
  Often referred to as just 三國評.
 122. Also known as Shan Tao qishi 山濤啟事. Shan Tao was one of the Seven Sages of the Bamboo Grove (Zhúlín qīxián 竹林七賢) of the Jin Dynasty.
 123. Stele of Xun Yu ordered by the Imperial Secretat
 124. Parallel Annals of the Duke of Shanyang
  The Duke of Shanyang was Emperor Xian of Han. This work was a history of the life and reign of the Emperor.
 125. Classic of Deities and the Extraordinary
 126. Biographies of Spirits and Immortals[3]
 127. Records of the Grand Historian
 128. The basic annals of Shu-Han. Compiled regularly by the Shu-Han history offices, and Qiao Zhou was one of the editors.
 129. Rhapsody of the Capitals of Shu
 130. Records of Shu
 131. List of Generations of Shu
 132. Record of Shu
 133. Forest of Documents
 134. Aspects of the Four Styles of Calligraphy[13]
  i.e. the preface to the Siti shushi.
 135. Collected Works of the Minister over the Masses Wang Lang
 136. Records of Enquiry about the Spirits[3]
 137. Unofficial Biography of Sun Hui
 138. Unofficial Biography of Sun Zi
 139. Register of the Sun Clan
 140. The Art of War
  Military treatise attributed to Sun Tzu (also referred to as Sun Zi 孫子 and Sun Wu 孫武). The text is divided into 13 chapters (piān).
 141. A Listing of Five Anecdotes about Zhuge Liang
  An essay of criticism on Zhuge Liang of Shu-Han in five sections. Pei Songzhi in Zhuge Liang's biography quotes several times from this work which was written shortly after the conquest of Shu-Han by Jin and it was quoted in the Shu ji by Wang Yin.[18]
 142. Common Words
 143. Biography of Wang Bi
 144. Biographies of the Families of Wang Lang and Wang Su
 145. Register of the Wang Clan
 146. Rhapsody of the Capitals of Wei
 147. Annals of Wei
 148. A Wei memorial on suburb sacrifice
  found in the Book of Wei 2: 臣松之按:魏郊祀奏中,尚書盧毓議祀厲殃事云:「。」
 149. Authoritative History of Wei[3]
  The Book of Sui says the Wei lüe had 89 juan 卷. The Jiu Tang shu 舊唐書 (Old Book of Tang) lists a similarly titled text, the Dian lüe, in 50 juan and the Wei lüe in 38 juan. Together this makes 88 juan, but when we add an introductory chapter we have 89 juan. Because of this it is believed that the Wei lüe and Dian lüe may have been one and the same book. Shen Jiaben 沈家本 of the early 20th century notes that the quotations in Pei Songzhi's commentary which were taken from the Dian lüe deal with men who did not live under Wei; Lü Bu and Gongsun Zan for example, and concludes that the Wei lüe and Dian lüe are two distinct works. However, the Records of the Three Kingdoms also has biographies of Lü Bu and Gongsun Zan in the Wei section so his theory may not be considered solid. He goes on to say that the Wei lüe dealt with Wei, while the Dian lüe dealt with Han.
 150. Memorials of the Celebrated Ministers of Wei[3]
  A quote by Pei Songzhi in the Book of Wei 22 mentions an imperial order for the compilation of an anthology of memorials called Mingchen zouyi 名臣奏議 during the Zhengshi reignperiod of Wei (240-249). The Book of Sui mentions a Han mingchen zou 漢名臣奏 in 30 juan and De Crespigny suggests this might've been about Shu-Han.[20]
 151. List of Generations of Wei
 152. History of Wei” or “Book of Wei
 153. Stories of Emperor Wu of Wei
 154. Record of Wei
 155. Accounts of the End of Wei
 156. Chronicle of the House of Wei[3]
 157. The present-day fragment is for some reason ascribed to Wang Su.[21]
 158. Tales of Generations of Wei and Jin[3]
 159. Eulogy for Emperor Wen
 160. Biographies of Literary Gentlemen
  The authorship of this work is uncertain. In the Book of Wei 9 Pei Songzhi ascribes it to Zhang Yin 張隱, but in the Book of Wei 21 it is ascribed to Zhang Zhi 張騭. In the Book of Wei 10 Pei Songzhi gives the personal name as Heng 衡. Commentary in the Hou Han shu (50b and 27b) also say Zhang Zhi, so the weight of the evidence favours Zhang Zhi.[22]
 161. Also known as Wenzhang xulu.
 162. Records of Refined and Beautiful Words
 163. Annals of Wu
 164. Calendar of Wu[3]
 165. Record of Wu[3]
 166. History of Wu” or “Book of Wu”.
  Wei Yao was originally known was Wei Zhao 韋昭, but his name was changed after the conquest of Jin in order to avoid the tabu on the personal name of Sima Zhao 司馬昭, father of the first Jin emperor Sima Yan.
 167. Record of Wu
 168. Unofficial Biography of Wu Zhi
 169. Eulogy for Emperor Wu
 170. Rhapsody on the Capitals of Wu, Extended and Annotated
 171. Chronicle of Emperor Xian
 172. Diaries of Activities and Repose of Emperor Xian[23]
 173. Physiognomy
  Written during the Han by Xu Fu 許負?
 174. Accounts of the Elders of Xiangyang
 175. New Theory
 176. New Preface
 177. History of Han Continued” or “Book of Han Continued
  With primary commentary by Liu Zhao 劉昭, now comprise the treatises of the "standard" Hou Han shu by Fan Ye 范曄.
 178. Unofficial Biography of Xun Yu
 179. Unofficial Biography of Xun Xu
 180. Account of the Xun Family
  Contains biographies of Xun Yu and Xun You and their family.
 181. Rhapsody to the Capital of Yang
  'Records of the Three Kingdoms lists the commentary (Yang dufu zhu 揚都賦注) but that was done by the author of the original work, and it was also included in the original work (thus 揚都賦注 is some sort of a chapter in 揚都賦). When Pei Songzhi was citing 揚都賦注 he was thus actually citing 揚都賦.
 182. Collected Works of Yao Xin
 183. Accounts of Venerable Men and Ancient Affairs of Yi Division
 184. Miscellaneous Accounts of Venerable Men and Ancient Affairs of Yi Division
  Found in Records of the Three Kingdoms as 益部耆舊雜記 and 益部耆舊傳雜記. Chen Shu was writing in the first half of the third century. Perhaps he was an elder contemporary of Chen Shou. Due to the similarity of some of their work (Yibu qijiu zhuan) it could be that Chen Shou extracted some of Chen Shu's work.[24]
 185. Biographies of Gentlemen in Retirement[3]
 186. Forest of Miracles
  Pei Songzhi describes the author only as Lu Shi 陸氏 (meaning “Mr Lu”). However the writer refers to his uncle the Grand Administrator of Qinghe and Pei Songzhi notes that this refers to Lu Yan 陸晏, thus the author may be Lu Wei or Lu Xia 夏, who were the sons of Lu Yun's elder brother. The work was also known as Lushi yilin 陸氏異林.
 187. Records of Rarities
 188. Unofficial Biography of Yu Fan
 189. Letter to Guo Huai
 190. A Letter to Emperor Yuan of Jin
 191. Register of the Yu Clan
 192. Letter to Wang Lang
 193. Letter to Xu Jing
 194. Letter to the Provincial Governor of Yang, Yin Hao
 195. Annals by Generations of the Yuan Family
 196. Master Yuan's Essay on Positivity
 197. Book on the End of Yue
  A history of the kingdom of Yue 越 during the Eastern Zhou period 東周 (770-221 BC). Written in the style of a history novel, rather than a history work. The main part deals with the reign of King Goujian 句踐, who made Yue a powerful kingdom.
 198. Miscellany[3]
  Pei Songzhi quoted several similarly titled texts by Sun Sheng, the Zaji, Zayu, Yitong zayu, Ping, Yitong ping and Yitong ji. Rafe de Crespigny believes they are all one and the same, and said so in his 1970[28] and 1990[3] works. It seems likely that at least the Zayu and Yitong zayu are the same, as well as the Ping and Yitong ping as Pei Songzhi was fond of abbreviating titles. Shen Jiaben 沈家本 (early 20th century), Lin Guozan 林國贊 (17th century) and Qian Daxin 錢大昕 (18th century) share the same point of view as Rafe de Crespigny. Wang Zuyi 王祖彝 (1956) believes Yitong ping and Yitong zayu were two different texts and the others were part of them. Gao Min raises the question why one text (if indeed it would be on text), was cited so many times under so many different names. There are likely many more theories but none of them have any firm evidence.
 199. Records of Comparisons
 200. Comparisons and Criticisms
 201. Comparisons and Comments
 202. To [Cao] Biao, King of Boma[13]
 203. Also known as Ma xiansheng xu 馬先生序. The preface to the Ma Jun biezhuan 馬鈞別傳.
 204. Outlines of War
 205. Collected Works of Zhang Chao
 206. Unofficial Biography of Zhao Yun
 207. Unofficial Biography of Zheng Xuan
 208. The Forest of Records[3]
  Also known as Zhilin xinshu 志林新書 (New Book of the Forest of Records).
 209. Memorial on Zhongchang Tong's "Appropriate Words"
  i.e. the preface to the Changyan by Zhongchang Tong, which was a Confucian treatise.
 210. Unofficial Biography of Zhuge Ke
 211. Collected Works of Zhuge Liang
 212. Campaign Memorials
  Zhuge Liang's campaign memorial which he submitted to Liu Shan before embarking on a campaign against Wei.
 213. The text of the memorial presented to the Secretariat by Zhuge Liang[4]
 214. A lesson for Li Feng
 215. “'
 216. “'
 217. Register of the Zhuge Clan
 218. The Forest of Characters
  A character dictionary whose entries are arranged according to character radicals. The Zilin was lost during the Song Dynasty, but fragments have survived when Ren Dazhuang 任大樁 of the Qing Dynasty 清 collected them from quotations in other books and compiled the Zilin kaoyi 字林考逸 in 8 juan.
 219. Table of Sima Shi's Wrongdoings
 220. Explanations of the Gongyang Annals
 221. Gongyang's Commentary to the Spring and Autumn Annals[29]
 222. Calendric Overview of the Spring and Autumn period
 223. Master Zuo's Annals to the Spring and Autumn Annals
 224. Master Guan
 225. Explanation of Conversations of the States
 226. Old Texts [version] of the Book of Documents
  The Shangshu is also known as Shujing 書經.
 227. An apocryphal Confucian classic.
 228. Master Huainan[29]
 229. New Text [version] of the Book of Documents
  The Shangshu is also known as Shujing 書經.
 230. Commentary to the Book of Rites
  A commentary by Zheng Xuan to a revised version by Ma Rong 馬融 of the Xiao Dai liji 小戴禮記 by Dai Sheng 戴聖.
 231. Analects
  Also known as Analects of Confucius.
 232. found in the Book of Wei 13: 臣松之案此人姓周生,名。何晏《論語集解》有烈義例,
 233. Master Lü's Spring and Autumn Annals
  A collection of treatises on cosmological matters from the late Warring States period 戰國. Said to have been written by a number of retainers of Lü Buwei (retainers of noble men at that time were highly educated and represented a philosophical school of thinking). It contains Confucian and Daoist thought as well as theories of the nominalists (mingjia 名家), legalists, Mohists, agronomists and the Yin-Yang.
 234. Mao Poems
  Mao edition of the Shijing 詩經 "Book of Poetry".
 235. Commentary to Mao Poems
 236. Illustration of the Responses of Auspicious Omens[30]
 237. Book of Documents Annotated
 238. Book of Documents Annotated
 239. Garden of Stories
  A collection of short stories of persons from antiquity to the Former Han period. Classified as a Confucian treatise, but the literary critic Liu Xie 劉勰 from the Southern Dynasties period 南朝 (420~589), writing the Wenxin diaolong 文心雕龍, interpreted the stories as of more literary character. It was therefore often classified as collection of short stories in later ages, inspite of its historiographical content.
 240. Intrigues of the Warring States[29]
 241. Rites of Zhou
  Originally known as Zhou guan 周官. It outlines the supposed structure of the state of Zhou.
 242. Master Zhuang
 243. found in: 文武應時用,兼才在明哲。嗟嗟我石生,為國之俊傑。入侍於皇闥,出則登九列。威檢肅青、徐,風發宜吳裔。疇昔謬同位,情至過魯、衛。分離踰十載,思遠心增結。願子鑒斯誠,寒暑不踰契。
  A poem by Cao Jia sent to Shi Chong (who later sent a poem in return). The entire poem has been included in the Book of Wei 20. Pei Songzhi was merely describing an event in which Cao Jia and Shi Chong sent each other a poem. He wasn't quoting them for referential purposes.
 244. Essay in Praise of Being[4]
  Written by Pei Wei in opposition to Wang Bi's approach in Essay on the Value of Non-Being (Gui wulun 貴無論) (see next entry). Like with Wang Bi's text, Pei Songzhi is just referring to it but not quoting it.
 245. Essay on the Value of Non-Being[4]
  A philosophical work by Wang Bi, a neo-Daoist philosopher. Mentioned in the Book of Wei 23 by Pei Songzhi, but not quoted.
 246. Records of Jiao and Guang [Provinces][3]
  Rafe de Crespigny believes it is likely that that the Jiao-Guang ji ascribed to Wang Yin is actually a miswriting for the Jiao-Guang erzhou chunqiu of Wang Fan. [31]
 247. Listed in Gao Min's work and found in the Book of Wei 20, but it is not quoted by Pei Songzhi. The text just mentions two medical works, one by Cao Xi and another by Huangfu Mi, being released.
 248. Listed in Gao Min's work and found in the Book of Wei 20, but it is not quoted by Pei Songzhi. The text just mentions two medical works, one by Huangfu Mi and another by Cao Xi, being released.
 249. Records of Officials of Jin
  (晉)百官志 is actually miswritten for 百官名 in the Book of Wei 12 and 15.[4]
 250. Book of Jin
  A title found in the Book of Wei 3 supposedly written by Gan Bao. However, Gan Bao never wrote a Jin shu 晉書. There are editions of the Records of the Three Kingdoms in which the title is Jin ji 晉紀.
 251. The Sancang consisted of three texts, the Cangjie 蒼頡, the Yuanli 爰曆 and the Boxue 博學. These three works can be considered studybooks of Mandarin language and weren't quoted by Pei Songzhi to explain something about the history of the Three Kingdoms.
 252. found in: 昔常接羽儀,俱游青雲中,敦道訓冑子,儒化渙以融,同聲無異響,故使恩愛隆。豈惟敦初好,款分在令終。孔不陋九夷,老氏適西戎。逍遙滄海隅,可以保王躬。世事非所務,周公不足夢。玄寂令神王,是以守至沖。
  Shi Chong's poem in reply to Cao Jia's poem. The entire poem (as quoted above) can be found in the Book of Wei 20. Gao Min listed the poem for his "Books used by Pei Songzhi on noting “History of the Three Kingdoms”", but one should rather consider it as an account of event, rather than Pei Songzhi citing a poem.
 253. Critics by Sun Chuo
  Some historians believe the Sun Chuo ping was the name of a text part of the Jinwei weiqing Sun Chuo ji 晉衛尉卿孫綽集. Others, such as Zhao Yi 趙翼 and Wang Zuyi 王祖彝 do not see it as the title of a text. In modern versions of the Records of the Three Kingdoms the Sun Chuo ping was not placed between book mark punctuations (《》).
 254. Biography of Emperor Xian
  A title found in the Book of Wei 1, 2, 3 and 6. The name is quite suspicious because biographies (zhuán 傳) were written for subjects and never Emperors (who had annals ( 紀) written for them). Rafe de Crespigny[4] and Lu Bi, in Sanguo zhi jijie 三國志集解 suspect it is miswritten for Xiandi ji 獻帝紀.[32]
 255. Biography of Xin Xianying
  Quoted below a citation from the Wei-Jin shiyu as if Pei Songzhi was quoting Xin Xianying zhuan as carried by the Wei-Jin shiyu. Rafe de Crespigny did include this work in his index of works quoted by Pei Songzhi for Records of the Three Kingdoms.[33]
 256. Autobiographical Memoir
  i.e. the preface to the Xu Han shu 續漢書 by Sima Biao.[33] Not an individual book.
 257. The work is quoted within a quotation from Jin yangqiu 晉陽秋, thus Xun Can zhuan was not quoted by Pei Songzhi, but by the author of Jin yangqiu (Sun Sheng). Rafe de Crespigny did include this work in his index of works quoted by Pei Songzhi for Records of the Three Kingdoms and says it might've been a biezhuan 別傳. [34]
 258. found in Book of Wei 2: 臣松之按:魏郊祀奏中,尚書盧毓議祀厲殃事云:「。。。」
  It was part of a memorial [魏郊祀奏], and is not, strictly speaking, the name of a particular text. It is best understood as referring to a discussion 議 by the Master of Writing Lu Yu 盧毓 [member of the Secretariat] on the subject of sacrifices to seek good fortune.
 259. It is often suggested by former and modern scholars and historians that this text might've been a different name of, or part of Zaji 雜記 (see entry 207 "Zaji").
 260. Comparisons and Criticisms
  Also referred to as Sun Sheng ping 孫盛評. It is often suggested by former and modern scholars and historians that this text might've been a different name of, or part of Zaji 雜記 (see entry 207 "Zaji")
 261. Comparisons and Comments
  Also referred to as just Zayu 雜語. It is often suggested by former and modern scholars and historians that this text might've been a different name of, or part of Zaji 雜記 (see entry 207 "Zaji")
 262. Biography of Yue Guang
  Found in the Book of Wei 23 and it somehow made it to Gao Min's list. The Yue Guang zhuan was mentioned, but not quoted.
 263. found in: 《鄭玄傳》云:玄薦乾於州。乾被辟命,玄所舉也。
  Assumably the name should've been 鄭玄別傳. The quotation here was about Zheng Xuan's promotion of Sun Qian, which was an event too trivial to be included in a "basic biography" (zhuan 傳). Events like these were usually included in "unofficial biographies" 別傳.
 1. This column shows the name of the text in hanzi. The name sometimes differs from how it's found in Records of the Three Kingdoms. Pei Songzhi often abbreviated titles. We list the full title.
 2. This column shows how the name in hanzi is pronounced.
 3. This column gives the author of the text as found in Records of the Three Kingdoms. If found in another work, a source is mentioned.
 4. This column shows how many times the text was quoted by Pei Songzhi and it tells where the very first quotation can be found (based on the 1959 Chunghwa edition of Records of the Three Kingdoms.
 5. This column gives additional information, such as a translation of the title of the text, what it's about, if it's known under a different name, et cetera.

References

 1. 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 1.128 1.129 1.130 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.147 1.148 1.149 1.150 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.159 1.160 1.161 1.162 1.163 1.164 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.170 1.171 1.172 1.173 1.174 1.175 de Crespigny. “Index of Books and Writers quoted in the P'ei Sung-chih commentary to San-kuo chih” in The Records of the Three Kingdoms.
 2. Lü Bi. Sanguo zhi jijie, 12:34b-35a
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 de Crespigny. "Sources for the History" in Generals of the South.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 de Crespigny. e-mail contact
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 de Crespigny. "Bibliography" in Generals of the South
 6. de Crespigny. The Records of the Three Kingdoms, page 71
 7. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 48.
 8. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 55.
 9. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 75.
 10. de Crespigny. "Early Sources" in A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms, pages 1241-6
 11. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 58.
 12. de Crespigny. "Cao Pi" in A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms, page 45
 13. 13.0 13.1 13.2 de Crespigny. "Literary and Scholarly Works" in A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms, pages 1255-66
 14. 14.0 14.1 de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 50.
 15. Lü Bi. Sanguo zhi jijie, 37b
 16. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 66.
 17. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 47.
 18. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 84.
 19. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 49.
 20. de Crespigny. The Records of the Three Kingdoms, page 81.
 21. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 83.
 22. de Crespigny. The Records of the Three Kingdoms, page 85.
 23. de Crespigny. "The Biography of Sun Jian", in Occasional Paper 5
 24. Lü Bi. "Book of Shu 1" in Sanguo zhi jijie.
 25. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 51.
 26. Tian Shan. "Yue jueshu 越絕書" in Zhongguo wenxue da cidian 中國文學大辭典, volume 8.
 27. Pei Songzhi. Biography of Xi Zheng, Book of Shu 12 in Records of the Three Kingdoms
 28. de Crespigny. The Records of the Three Kingdoms, page 77
 29. 29.0 29.1 29.2 Cutter & Crowell. "Bibliography" in Empresses and Consorts
 30. Lillian Lan-ying Tseng. Picturing Heaven in Early China, page 106
 31. de Crespigny. "Sources for the History" in Generals of the South, footnote on page 19.
 32. Lü Bi. Sanguo zhi jijie, 1:105a
 33. 33.0 33.1 de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 61.
 34. de Crespigny. The Record of the Three Kingdoms, page 62.

Sources

Chinese

 • Chen Shou 陳壽 (233–297). Sanguo zhi 三國志 “Records of the Three Kingdoms”, with official commentary compiled by Pei Songzhi 裴松之 (372-451).
 • Fang Xuanling 房玄齡 (578-648). Jin shu 晉書 “History of Jin”. Beijing: Zhonghua shuju, 1974.
 • Gao Min 高敏. 《三国志》裴松之注引书考 "Books used by Pei Songzhi on noting “History of the Three Kingdoms”" in Journal of Henan University of Science and Technology, nr. 25.3 (June 2007): 5-21.
 • Gao Xiufang 高秀芳 and Yang Ji'an 楊濟安. Sanguo zhi renming suoyin 三國志人名索引 "Index of Names in Records of the Three Kingdoms". Zhonghua Publishing, 1980.
 • Lu Bi 盧弼. Sanguo zhi jijie 三國志集解 "Records of the Three Kingdoms with Collected Explanations". 1936. Reprint, Taipei: Hanjing wenhua shiye youxian gongsi, 1981.

In Western Language

 • Cutter, Robert Joe and William Gordon Crowell. Empresses and Consorts - Selections from Chen Shou's Records of the Three States with Pei Songzhi's Commentary. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1999.
 • de Crespigny, Rafe. A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms (23 - 220 AD). Leiden: BRILL, 2007.
 • —. Generals of the South: the foundation and early history of the Three Kingdoms state of Wu. Canberra: The Australian National University, 1990.
 • —. „The Biography of Sun Jian.” Occasional Paper 5 (1966): 1-14.
 • —. The Records of the Three Kingdoms: a study in the historiography of San-kuo chih. Canberra: The Australian National University, 1970.
 • Fang, Achilles. The Chronicle of the Three Kingdoms. Vol. I. Harvard University Press, 1952. 2 vols.
 • —. The Chronicle of the Three Kingdoms. Vol. II. Harvard University Press, 1965. 2 vols.
Advertisement