Gongjin's Campaign Memorials
Advertisement
Gongjin's Campaign Memorials

The following is a list of all fictional Three Kingdoms related personages that have appeared in Romance of the Three Kingdoms and derived stories such as Hua Guan Suo zhuan, Fan Sanguo yanyi and various media.

Fictional people in Romance of the Three Kingdoms[]

 • Chapter 3:
  • Zhao Meng 趙萌
  • Cui Yi 崔毅
  • Peng Bo 彭伯
 • Chapter 15:
  • Chen Heng 陳橫
  • Yang Dajiang 楊大將
 • Chapter 17:
  • Wang Hou 王垕
  • Zhang Xian 張先
  • Lei Xu 雷敘
 • Chapter 34:
  • Zhang Wu 張武
  • Chen Sun 陳孫
  • Lady Chen 陳氏, first wife of Liu Biao who bore him his eldest son Liu Qi.
 • Chapter 41:
  • Xiahou En 夏侯恩
  • Chunyu Dao 淳于導
  • Yan Ming 晏明
  • Zhong Jin 鐘縉
  • Zhong Shen 鐘紳
 • Chapter 52:
  • Liu Xian 劉賢
  • Xing Daorong 邢道榮
  • Bao Long 鮑隆
  • Chen Ying 陳應 [Note 2]
 • Chapter 53:
  • Gong Zhi 鞏志
  • Yang Ling 楊齡
  • Jia Hua 賈華
  • Yi Ding 弋定
 • Chapter 62:
  • Zixu Shangren 紫須上人
  • Liu Gui 劉璝
 • Chapter 64:
  • Zhuo Ying 卓膺
  • Yang Bo 楊柏
  • Yang Song 楊松
 • Chapter 83:
  • Xia Xun 夏恂
  • Zhou Ping 周平
  • Shi Ji 史迹
 • Chapter 92:
  • Han De 韓德
  • Han Ying 韓瑛
  • Han Yao 韓瑤
  • Han Qiong 韓瓊
  • Han Qi 韓琪
  • Pan Sui 潘遂
  • Dong Xi 董禧
  • Xue Ze 薛則
  • Pei Xu 裴緒
  • Cui Liang 崔諒
  • Yang Ling 楊陵
 • Chapter 94:
  • King Cheliji 徹里吉大王
  • Yadan 雅丹
  • Yueji 越吉
  • Han Zhen 韓禎
 • Chapter 95:
  • Su Yong 蘇顒
  • Wan Zheng 萬政
  • Chen Zao 陳造
 • Chapter 97:
  • Deng Tong 鄧銅
  • Xie Xiong 謝雄
  • Gong Qi 龔起
 • Chapter 110:
  • Ge Yong 葛雍
  • Song Bo 宋白 (also as Song Bai)
  • Zhang Ming 張明
  • Hua Yong 花永
  • Liu Da 劉達
  • Zhu Fang 朱芳
 • Chapter 112:
  • Wang Zhen 王真
  • Li Peng 李鵬
  • Zeng Xuan 曾宣
  • Chen Jun 陳俊
 • Chapter 117:
  • Lady Li 李氏
  • Peng He 彭和
  • Qiu Ben 丘本
 • Chapter 120:
  • Zhang Shang 張尚
  • Chen Yuan 陳元
  • Sun Ji 孫冀

Fictional people in other works[]

Fan Sanguo yanyi[]

 • Ma Yunlu 馬雲錄

Hua Guan Suo zhuan[]

Fictional Personages in Movies and TV Series[]

 • Cao Ying 曹嬰 (Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon)
 • Gan Xing 甘興 (Red Cliff)
 • Jingshu 靜殊 (Three Kingdoms (2010))
 • Lingju 靈雎 (The Assassins)

Fictional Personages in Videogames[]

Other[]

 • Huaman 花鬘, daughter of Meng Huo and Lady Zhurong, appears in the Beijing opera Zong Feng Jin.

See also[]

Notes[]

 1. sources checked:
  1. Records of the Three Kingdoms - 卷6 and 卷7
  2. History of Later Han - 卷72 and 卷75
  3. A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms
 2. 2.0 2.1 2.2 sources checked:
  1. Records of the Three Kingdoms - 卷36
  2. A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms
 3. 3.0 3.1 sources checked:
  1. Records of the Three Kingdoms - 卷36
  2. History of Later Han - 卷71
  3. A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 sources checked:
  1. Records of the Three Kingdoms - 卷1
  2. A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms
 5. sources checked:
  1. Records of the Three Kingdoms - 卷1 and 卷36
  2. A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms
 6. 6.0 6.1 sources checked:
  1. Records of the Three Kingdoms - 卷1
  2. History of Later Han - 卷72
  3. A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms Cite error: Invalid <ref> tag; name "HHS72-Wei1" defined multiple times with different content

References[]


Sources[]

 • Chang Qu 常璩 (c.291–c.361). Huayang guo zhi 華陽國志 “Records of the Countries to the South of Mount Hua”.
 • Chen Shou 陳壽 (233–297). Sanguo zhi 三國志 “Records of the Three Kingdoms”, with official commentary compiled by Pei Songzhi 裴松之 (372-451).
 • Fan Ye 范曄 (398–445). Hou Han shu 後漢書 “History of the Later Han”.
 • Fang Xuanling 房玄齡 (578-648). Jin shu 晉書 “History of Jin”. Beijing: Zhonghua shuju, 1974.
 • Luo Guanzhong 羅貫中. Sanguo yanyi 三國演義 “Romance of the Three Kingdoms”. Trans. C. H. Brewitt-Taylor. New York: Tuttle Publishing, 2002.
Advertisement