Gongjin's Campaign Memorials
Advertisement
Gongjin's Campaign Memorials
Three Kingdoms (2010) poster.jpg

Three Kingdoms is the latest Chinese television series based on Luo Guanzhong's novel Romance of the Three Kingdoms. The series is directed by Gao Xixi and features a total of 95 episodes. The Yellow Turban Rebellion and the Ten Attendants Battle will be skipped, thus the series starts with the Anti-Dong Zhuo campaign, precisely at Cao Cao's failed assassination on Dong Zhuo. It will end shortly after Sima Yi's death, skipping Jiang Wei's Fourth Invasion and the fall of the Empires.

Story[]

Three Kingdoms tells us the story of Luo Guanzhong's Romance of the Three Kingdoms in a rather unique way. Unlike the 1994 TV series which mainly tries to re-tell the events from the novel, the 2010 TV series focusses more on how the characters went through all the battles and events described in the novel. This results in more dialogue and more emotions.

Characters and Cast[]

Main Cast[]

Other Cast[]

 • Liu Jing as Da Qiao
 • Zhao Ke as Xiao Qiao
 • Xu Wenguang as Yuan Shao
 • Li Yixiao as Jing Zhu
 • Kang Qunzhi as Lady Wu
 • Lü Xiaohe as Dong Zhuo
 • Shao Feng as Lu Xun
 • Yu Bin as Cao Pi
 • Wang Xinjun as Wei Yan
 • Sha Yi as Sun Ce
 • Kang Kai as Zhang Fei
 • Du Xudong as Pang Tong
 • Liu Yajin as Zhang Song
 • Huo Qing as Lu Su
 • Gao Baosong as Dong Cheng
 • Yang Guang as Cao Ren
 • Guo Tao as Xu Chu
 • Li Jianxin as Xun Yu
 • Xu Maomao as Xu You
 • Jiang Changyi as Cheng Yu
 • Zhong Minghe as Cheng Pu
 • Zheng Tianyong as Wang Yun
 • Cheng Xiangyin as Zhang Liao
 • Liu Kui as Huang Gai
 • Bai Yu as Lady Bian
 • Shang Yisha as Lady Mi
 • Tang Zidi as Lady Gan
 • Wang Di as Empress Guo
 • Bai Hui as Consort Dong
 • Liu Zijiao as Empress Cao
 • Cao Xiwen as Lady Cai
 • Piao Lan as Lady Fan
 • Liu Ganhan as Xiang Jun
 • Bu Sisi as Yun Ying
 • Song Laiyun as Huang Zhong
 • Ye Peng as Jiang Wei
 • Luo Jin as Emperor Xian
 • Li Jichun as Cao Zhi
 • Yang Rui as Sun Qian
 • Liu Guoguang as Sima Zhao
 • Cai Jin as Zhang Bao
 • Li Daiqing as Cao Hong
 • Shen Jie as Zhang Zhao
 • Deng Liming as Li Yan
 • Fan Jinlun as Guan Ping
 • Cao Yi as Zhuge Jin
 • Guan Ziqian as Ma Liang
 • Liu Jun as Han Dang
 • Wang Peng as Liu Shan
 • Fan Guan as Liu Qi
 • Yan Pei as Yuan Shu
 • Wei Zhi as Guan Xing
 • Xia Tian as Ma Dai
 • Zhang Ge as Guo Huai
 • Zhang Jiaoyang as Zhou Cang
 • Hong Pangzi as Mi Fang
 • Zheng Shiming as Ma Su
 • Chen Wei as Xu Huang
 • Liao Weili as Jia Hua
 • Li Gen as Cao Zhang
 • Xu Tao as Tian Feng
 • Chen Yilin as Ma Chao
 • Zhao Jin as Cao Zhen
 • Yang Demin as Cao Rui
 • Wang Huan as Wang Ping
 • Li Yatian as Sun Li
 • Li Qilong as Xiahou Yuan
 • Zhang Xiqian as Hua Xin
 • Ge Youyuan as Li Feng
 • Xia Xiaolong as Gan Ning
 • Jiang Yi as Ding Feng
 • Wu Kegang as Yu Jin
 • Xia Tian as Cao Shuang
 • Hou Jie as Zhou Tai
 • Liu Dan as Cai Mao
 • Li Yuemin as Liu Zhang
 • Jin Yi as YYang Xiu
 • Song Chongdong as Li Ru
 • Cao Guoxin as Li Dian
 • Wang Jinxin as Guo Jia
 • Tan Jianchang as Zhang He
 • Sun Hai as Chen Qun
 • Sun Yan as Xu Sheng
 • Tong Han as Tao Qian
 • Fan Yulin as Sun Jian
 • Sun Wanqing as Huang Quan
 • Ji Chenggong as Liu Biao
 • Liu Bingyu as Wang Lang
 • Zhang Xinhua as Fa Zheng
 • Guo Miaoxin as Cai Zhong
 • Li Fangyao as Cai He
 • Gong Zhixi as Guo Si
 • Chen Shanshan as Yang Yi
 • Yao Gang as Xu Shu
 • Liu Long as Yuan Tan
 • Lan Tian as Yuan Xi
 • Xu Xiao as Liu Dai
 • Hu Sha as Han Sui
 • Zhao Xuan as Tao Gongyi
 • Ning Sheng as Ma Teng
 • Han Wenliang as Yuan Shang
 • Lu Lu as Zhang Ren
 • Zhao Dacheng as Sima Shi
 • Wang Baogang as Gongsun Zan
 • Cai Jun as Hua Tuo
 • Guo Jiyun as Cao Song
 • Wu Qiong as Miao Ze
 • Qi Huai as Yu Fan
 • Yang Rui as Xue Zong
 • Qiu Shuang as Liu Cong
 • Jia Xiang as Lu Ji
 • Chen Fusheng as Ji Ling
 • Zhao Shuijing as Zhou Shan
 • Ji Aojun as Sun Huan
 • Han Zhenguo as Guo Tu
 • Wang Shijun as Shui Jing
 • Sun Hongtao as Chen Gong
 • Chang Cheng as Lü Meng
 • Zhu Lei as Zhu Ran
 • Dai Qiwen as Shen Yi
 • Hu Zi as Cai Yang
 • Zhang Qifu as Yan Jun
 • Chao Fan as Zu Bi
 • Wang Jinjun as Cheng Dekou
 • Wang Guogang as Zhao Fan
 • Wang Wentao as Xing Daorong
 • Li Muge as Jiang Gan
 • Li Li as Bao Long
 • Lu Dongfu as Yang Song
 • Wang Daosheng as Fu Jun
 • Lu Jidong as Chen Gui
 • Shang Yue as Chen Deng
 • An Pengzeyu as Cao Chong
 • Da Lin as Niu Jin
 • Hai Yan as Xu Shu's mother
 • Ying Qiang as Han Xuan
 • Er Hou as Kong You
 • Dong Zhiyong as Fan Jiang
 • Shao Yueheng as Xun An
 • Zhao Lei as Cao Bao
 • Ding Dong as Qin Qingtong
 • Yang Tong as Liu Xian
 • Zhao Bingkui as Lü Boshe
 • Ren Xuehai as Ji Ping
 • Ding Xiaonan as Chen Ying
 • Chen Houxing as Geng Ji
 • Li Xu as Yan Liang
 • Ding Xiaonan as Hua Xiong
 • Tian Xiang as Pang De
 • Cao Zhanjun as Cui Zhouping
 • Wang Mengchuan as Wen Chou
 • Wang Shigui as Liu Du
 • Li Daguang as Zhang Lu
 • Qin Fanxiang as Hao Zhao
 • Yuan Shaoxiong as Cao Fang
 • Bai Hailong as Kong Xiu
 • Zhao Qiusheng as Zhang Yi
 • Fan Shide as Pu Jing
 • Jiao Zhiqiang as Han Fu
 • Wang Maolei as Wu Zhi
 • Chen Xinhua as Zhang Su
 • Chen Bing as Zhang Wen
 • Ru Xiaobin as Zhuge Jun
 • Zhao Xu as Huang Kui
 • Sen Zhixue as Li Jue
 • Hu Chunyong as Xiahou Ba
 • Xue Xiaolong as Qiao Xuan
 • Pu Youwei as Qin Lang
 • Li Hua as Zhong Yao
 • Li Xu as Yan Yan
 • Chen Gang as Gao Xiang
 • Han Lei as Pan Zhang
 • Zheng Wei as Sun Quan (young)
 • Xiao Dingdong as Emperor Xian (young)
 • Yang Chuanxi as Dong Zhao
 • Li Xiaowei as Yang Ling

Episodes[]

Episode titles might contain spoilers!
 1. Cao Cao fails in assassinating Dong Zhuo
 2. Chen Gong releases Cao Cao
 3. Cao Cao kills Lu Boshe by mistake
 4. Guan Yu cuts down Hua Xiong
 5. The three heroes fight Lu Bu
 6. Sun Jian obtains the Imperial Seal
 7. Yuan Shao causes Sun Jian's death
 8. Wang Yun plots the "double snare"
 9. Diaochan captivates Dong Zhuo
 10. Lu Bu desires to kill the traitor
 11. Liu Bei helps Tao Qiao guard Xuzhou
 12. Lu Bu seeks refuge with Liu Bei
 13. Cao Cao holds the Emperor to command the lords
 14. Zhang Fei gets drunk and loses Xuzhou
 15. Lu Bu shoots at his halberd
 16. Enter Zhou Yu
 17. Lu Bu loses Xuzhou
 18. Lu Bu's tragic death at White Gate Tower
 19. Diaochan is killed
 20. Cao Cao and Liu Bei discuss heroes
 21. Liu Bei allies with Yuan Shao against Cao Cao
 22. Liu Bei is separated from his brothers
 23. Guan Yu receives Red Hare
 24. Guan Yu cuts down Yan Liang and Wen Chou
 25. Guan Yu travels a thousand miles alone
 26. The curtains rise for the Battle of Guandu
 27. Cao Cao crushes Yuan Shao
 28. Xu You goes to the Cao camp by night
 29. Xu You joins Cao Cao; Yuan Shao is vanquished
 30. Liu Bei garrisons at Xinye
 31. Liu Bei leaps across Tan Stream on horseback
 32. Xu Shu turns around to recommend Zhuge Liang
 33. The recruiting of Zhuge Liang
 34. Sun Ce passes authority to Sun Quan
 35. Zhuge Liang's first command
 36. The great battle at Changban Slope
 37. Debating the scholars
 38. The rousing of Zhou Yu
 39. Jiang Gan persuades Zhou Yu to surrender
 40. Zhuge Liang borrowing arrows with straw-covered boats
 41. Battle of Red Cliff (1)
 42. Battle of Red Cliff (2)
 43. Sima Yi appears
 44. Cao Cao scares away Ma Teng
 45. Cao Cao bereaves a beloved son
 46. Liu Bei and Zhou Yu fight for Nanjun
 47. Battle of Nanjun
 48. Zhou Yu sulks and nurses his injuries at Chaisang

49. Zhao Yun fights a hundred men barehanded
50. Guan Yu recruits Huang Zhong
51. Lu Su demands for Jingzhou once more
52. Liu Bei goes to Wu to get married
53. Sun Quan is enraged by Zhou Yu
54. Sun Xiaomei and Liu Bei's wedding
55. Liu Bei's clever return to Jingzhou
56. Zhuge Liang enrages Zhou Yu thrice
57. Zhou Yu, defeated, dies with regret
58. Zhuge Liang mourns Zhou Yu
59. Poetry competition at the Bronze Bird Tower
60. Ma Teng goes to the capital
61. Ma Teng falls into a trap and is killed
62. Xu Chu duels Ma Chao
63. Zhang Song humiliated
64. Zhang Song presents a map
65. Wei Yan does a sword dance, targeting Liu Zhang
66. Pang Tong dies at Fallen Phoenix Slope
67. Ma Chao vows to serve the Imperial Uncle
68. Guan Yunchang fights Lu Su
69. Huang Zhong overcomes Hanzhong
70. Cao Cao kills Yang Xiu
71. Guan Yu has his bone scraped to treat a poisoned wound
72. Guan Yu's tragic suicide at Mai Castle
73. Cao Cao passes away
74. Cao Zhi composes a poem to save his life
75. Cao Pi ascends the throne
76. Emperor Xian commit suicides
77. Liu Bei declares himself Emperor, Zhang Fei is killed
78. Liu Bei invades Wu
79. Sun Quan submits to Cao Pi
80. Huang Zhong's death
81. The burning of 700 miles of Shu camps
82. The renewal of the Shu-Wu alliance
83. Liu Bei's demise, Liu Shan takes the throne
84. Zhuge Liang memorializes on the expedition
85. Zhuge Liang scolds Wang Lang to death
86. Ma Su lost Jieting
87. Zhuge Liang weeps and executes Ma Su
88. Zhao Yun passes away
89. Zhuge Liang defeats Sima Yi
90. Zhuge Liang's briliant plot to kill Cao Zhen
91. Zhuge Liang overcomes Chencang with stratagem
92. Kong Ming sends a letter to insult Sima Yi
93. The burning of Shangfang Valley
94. Zhuge Liang passes away
95. The death of Sima Yi

External links[]

Advertisement